Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zapytanie ofertowe - wymiana systemu baterii

Łódź, dnia 08.05.2024r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, działając na podstawie §5 Regulaminu Udzielania zamówień publicznych których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 000 PLN, obowiązującego w w/w placówce od dnia 01.01.2021 roku

ZAPRASZA

Do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia:

Wymiana systemu baterii zasilania awaryjnego
Jednostka centralna wraz z bateriami
Lokalizacja - pływalna SP 173 Łódź.

1. Ofertę należy złożyć :

e-mailem na adres: kontakt@sp173.elodz.edu.pl
lub dostarczyć na adres szkoły
Szkoła Podstawowa nr 173 im. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowski ul Henryka Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Przygotowana oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie zawierającej dokładne dane oferenta tj. imię i nazwisko lub firmę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także określenie oferty, której dotyczy.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres prac:

1. Demontaż starego systemu baterii zasilania awaryjnego.
2. Odłączenie szafy z istniejącego okablowania zasilającego, wypięcie kabli odbiorowych.
3. Demontaż wyeksploatowanych akumulatorów - 18 szt.
4. Utylizacja szafy oraz akumulatorów - 18 szt.
5. Dostawa i montaż nowej szafy wraz z baterią centralnego zasilania.
6. Podłączenie okablowania oraz załączenie systemu.
7. Wykonanie testu zadziałania w przypadku zaniku zasilania.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, wraz z atestami na wykorzystane materiały.
9. Przygotowanie schematu nowej szafy.
10. Szkolenie z zakresu eksploatacji i obsługi w dniu uruchomienia.
11. Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego.
12. Dostawa i montaż opraw w systemie przeciw wybuchowym Ex.
13.Dostawa świetlówek do opraw oświetleniowych.
14. Naprawa/wymiana opraw oświetlenia awaryjnego.

3. Kryteria oceny oferty:

Przy kryterium wyboru wykonawcy, będzie brany całkowity koszt wykonania powyższych prac, długość udzielonej gwarancji.

4. Istotne warunki realizacji:

Podpisanie umowy na wykonanie prac i uwzględnienie warunków pracy na pływalni szkoły.

5. Termin realizacji:

Rozpoczęcie prac od dnia 10 czerwca 2024 roku do dnia 24 czerwca 2024 roku.

6. Warunki serwisu:

Powiadomienie telefoniczne wykonawcy o ewentualnych usterkach powstałych w czasie użytkowania i wykonanie prac naprawczych przez wykonawcę maksymalnie do 2 dni roboczych.

7. Okres gwarancji:

Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na system baterii zasilania awaryjnego wraz z jednostką centralna od daty podpisania protokołu odbioru prac.

8. Termin zapłaty:

30 dni kalendarzowych po dostarczeniu przez Wykonawcę właściwie wystawionej faktury VAT z określonym Nabywcą i Odbiorcą wraz z załączonym podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony końcowy protokołem odbioru prac .

9. Sposób zapłaty:

Na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktury VAT.

10. Osobą uprawnioną do kontaktu z zamawiającym jest:

Kierownik Gospodarczy Pływalni, Pan Rafał Jaguś

11. Ofertę należy złożyć do dnia:

W jak najszybszym możliwym terminie, maksymalnie do dnia: 22 maja 2024 roku.

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wykonawców składających swoją ofertę o wynikach postępowania. Oferent wyłoniony w drodze procedury otrzyma projekt umowy w celu realizacji przedmiotu postępowania.

13. Zakończenie i odbiór prac:

Zakończenie prac nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru prac.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi oraz nie stanowi podstaw do roszczenia sobie Praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Plik tekstowy - zapytanie ofertowe