Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Innowacje

W szkole są nauczyciele, którzy opracowali programy autorskie i innowacje pedagogiczne, aby urozmaicić zajęcia uczniom naszej szkoły.

Dorota Kosacz „Przez zabawę do wiedzy. Zabawy komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej” - innowacja dla uczniów klas I-III.

Anna Felicka-Dzionek „Ja Ty i nasze emocje”. - zajęcia socjoterapii dla uczniów klas IV – VII.

Aneta Rogala „Technologia informacyjna w nauczaniu języka angielskiego” - innowacja dla uczniów klas VII-VIII.

Agnieszka Szymczak „Kultura krajów anglojęzycznych, jako droga do sukcesu w nauce języka angielskiego.” - innowacja dla uczniów klas VII-VIII.

Beata Głębska i Maria Żak „ABC statystyki na lekcjach matematyki” – innowacja dla uczniów klas IV-VIII.

Anna Felicka-Dzionek „Uczymy się uczyć” – innowacja dla uczniów klas IV-VI

Anna Adamus "Z mediami za pan brat" - innowacja dla uczniów klas VII-VIII

Więcej o innowacjach…

Innowacja organizacyjno-programowa „Przez zabawę do wiedzy. Zabawy komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej” napisana przez panią Dorotę Kosacz

Innowacja jest przeznaczona do realizacji na zajęciach komputerowych w klasach I-III w trzyletnim cyklu kształcenia. Zawiera podstawy obsługi prostych programów komputerowych działających w środowisku Windows oraz obsługi Internetu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w Sieci. Treści i sposób ich realizacji jest dostosowany do wieku dzieci, dla których jest przeznaczony. Uczniowie są w sposób systematyczny i przystępny wprowadzani są w tajniki pracy z komputerem. Zapoznają się z bezpiecznymi stronami internetowymi dostosowanymi do ich wieku. Poznają zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Pani Dorota podczas swoich zajęć wykorzystuje Internet – uczniowie pracują bezpośrednio w sieci korzystając z kursów e-learningowych dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Innowacja programowa „Edukacja informatyczna dla klas I -III szkoły podstawowej” napisana przez panią Jolantę Bolesławską

której ogólnym celem nauczania elementów informatyki w klasach początkowych jest wdrażanie uczniów do posługiwania się komputerem poprzez opanowanie umiejętności obsługi programu graficznego Paint i edytorów tekstu Notatnik Word Pad i Word.

Innowacja programowa „Uczeń bezpieczny w Sieci” napisana przez panie Jolantę Bolesławską i Beatę Pasikowską

kierowana jest do uczniów klas IV-VI. Innowacja uwzględnia to, co już uczniowie poznali w klasach młodszych z możliwością poszerzenia i utrwalenia ich wiedzy o nowy element. Są w niej treści dotyczące Bezpiecznego Internetu, co mamy nadzieje przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu.

Innowacja pedagogiczna „Ja Ty i nasze emocje. Zajęcia socjoterapii dla uczniów klas IV – VI”. Autorkami innowacji są Anna Dzionek i Agnieszka Porada.

Innowacja zajęć socjoterapeutycznych „Ja, Ty i Nasze Emocje” powstała na skutek codziennych kontaktów z dziećmi, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z nimi, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą. Rozmów o sprawach takich jak brak wiary we własne siły, poczucie osamotnienia, niskie poczucie własnej wartości .To jak ludzie myślą o sobie i co do siebie czują wpływa na sposób, w jaki traktują własną osobę i innych ludzi. Samoakceptacja przejawia się w dostrzeganiu własnej niepowtarzalności, lubieniu siebie – mimo słabości, wad. Wyzwala zaufanie i wiarę we własne siły, skłania do wykorzystania indywidualnych możliwości.
Innowacja zajęć socjoterapeutycznych „Ja, Ty i Nasze Emocje” ma pomóc dziecku w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości, stworzyć klimat, w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają i wzmacniają.
Zasadniczym celem organizacji zajęć socjoterapeutycznych w ramach innowacji jest stworzenie dzieciom przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi i realizacji własnych zainteresowań, wyrównywanie zaburzeń emocjonalnych oraz uzyskanie poprawy w sferze przystosowania społecznego (ograniczenie postaw zaburzonego zachowania). Podczas prowadzenia zajęć uwzględnia się m.in.: gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, zajęcia plastyczne, teatrzyk dziecięcy, rysunek psychologiczny, zabawy w plenerze, wycieczki, festyny i inne. Realizacja zajęć ma służyć: budzeniu i rozwijaniu potencjalnych zdolności i umiejętności myślenia twórczego, odkrywaniu własnych możliwości twórczych i rozwijaniu pozytywnej samowiedzy, niwelowaniu skutków działania barier i przeszkód poznawczych.

Innowacja programowo-metodyczna „Technologia informacyjna w nauczaniu języka angielskiego” napisana przez panią Anetę Rogalę.

Idea programu jest doskonalenie kompetencji językowych ucznia przy wykorzystaniu komputera jako medium dydaktycznego. Projekt zakłada wykorzystanie łącza internetowego, programu multimedialnego, portali edukacyjnych, stron wydawnictw metodycznych, konta elektronicznego na anglojęzycznym serwerze oraz programu Microsoft Word do nauki języka angielskiego. Wspomaganie przyswajania języka obcego poprzez wykorzystanie komputera na zajęciach to zalecana przez wielu metodyków metoda nauczania. Oferuje poszerzenie oraz uatrakcyjnienie podstawowych treści programowych, pełna interaktywność, obfitość gier i zabaw językowych oraz możliwość pełniejszego przybliżenia uczniom realiów kraju, którego języka się uczą.

Innowacja programowo-organizacyjna „Kultura krajów anglojęzycznych, jako droga do sukcesu w nauce języka angielskiego.” napisana przez panią Agnieszkę Szymczak

Innowacja daje uczniom ambitnym i uzdolnionym językowo możliwość szerszej realizacji materiału.
Kurs w całości poświęcony jest zagadnieniom kulturowym dotyczącym krajów anglojęzycznych i ich mieszkańców. Innowacja wykorzystuje  treści kulturowe do kształtowania umiejętności językowych uczniów. Autorka realizuje w ten sposób założenia nowej podstawy programowej, która wskazuje na umiejętności ponadprzedmiotowe kształtowane na lekcjach języka, takie jak: postawa otwartości, tolerancji, szacunku dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, rozwijanie odpowiedzialności ucznia za własny proces edukacyjny. Autorka w swojej innowacji odchodzi od tradycyjnych środków  dydaktycznych takich jak tablica i kreda. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach (komputer, rzutnik, Internet, prezentacje multimedialne, filmy) znacznie podniesie ich atrakcyjność dla ucznia.

Innowacja „ABC statystyki na lekcjach matematyki”. Napisana przez nauczycielki matematyki: Beatę Głębską i Marię Żak.

Jest to kontynuacja programu, który realizowany był w latach 2015/18.
Obecna innowacja została opracowana dla uczniów klas IV – VIII na podstawie programu nauczania matematyki „Matematyka z plusem” i jest realizowana przez panią Beatę Głębską
Rozszerza ona zakres wiedzy zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego matematyki o treści, dotyczące związków między matematyką i statystyką. Program zakłada współpracę z Urzędem Statystycznym w Łodzi. Głównymi założeniami innowacji są: integracja statystyki z matematyką, oraz przygotowanie ucznia do wykorzystywania matematyki i statystyki w dalszej nauce. Celem ogólnym innowacji jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia. Dodatkowe lekcje statystyki , przewidziane w programie, są okazją do wyćwiczenia wielu "poza-statystycznych" matematycznych umiejętności, pozwalają na wykonanie dużej ilości różnych rachunków, obliczeń procentowych, na ćwiczenie algorytmów, przeliczanie jednostek, kreślenie figur, obliczanie rozwartości kątów itp. Zaangażowanie dzieci przy takiej realizacji statystyki jest bardzo duże, a efektem tych działań jest nie tylko większa wiedza ucznia o otaczającym świecie, ale także inne podejście do rozwiązywania problemów.

Innowacja programowo-metodyczna „Z mediami za pan brat” napisana przez panią Annę Adamus.

Innowacja programowo-metodyczna „Z mediami za pan brat” przeznaczona jest dla uczniów klas VII i VIII.
Celem innowacji jest kształcenie warsztatu dziennikarskiego, wyposażenie uczniów w wiedzę o prasie, radiu, telewizji, Internecie, filmie, ich zadaniach, języku i funkcjach. Młodzi dziennikarze będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.
Innowacja przewiduje stosowanie nowych rozwiązań technologicznych i wzbogacenie zestawu środków tradycyjnie wykorzystywanych w procesie dydaktycznym o programy multimedialne czy komputerowe. Uczniowie podczas zajęć redagowania gazetki szkolnej Ekspress 173 zostaną zapoznani z różnymi programami komputerowymi. Ponadto swoją wiedzę o zawodzie dziennikarza, o mediach będą zdobywały podczas organizowanych wyjść
i wycieczek do różnych redakcji dziennikarskich (gazeta, radio, telewizja, kino).