Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 173
im. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej
w Łodzi
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-05.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Serwis posiada mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Bożena Biniek,
  • adres e-mail - kontakt@sp173.elodz.edu.pl,
  • numer telefonu - 42 6331739,
  • adres do korespondencji - Szkoła Podstawowa nr 173, im. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku SP nr 173 w Łodzi można wejść od strony parku im. Sienkiewicza lub od ul. Sienkiewicza. Można także bezpośrednio dojechać do budynku szkoły (od strony ul. Sienkiewicza) po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu, tel: 42 633-17-39, e-mail: kontakt@sp173.elodz.edu.pl. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, brak miejsc dla osób dla niepełnosprawnych. Wejście na teren szkoły od strony parku i od strony ul. Sienkiewicza znajduje się na poziomie chodnika.

Do budynku SP 173 w Łodzi prowadzi jedno główne wejście znajdujące się na dziedzińcu należącym  do szkoły. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Wejście do szkoły znajduje się poniżej poziomu chodnika. Oprócz schodów jest także podjazd dla wózków. Drzwi zewnętrzne są otwarte w godzinach pracy szkoły i prowadzą do przedsionka budynku. Przy drzwiach wewnętrznych  znajduje się dzwonek na wysokości dostępnej dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika obsługi. Dodatkowo pracownicy szkoły posiadają podgląd terenu wokół szkoły, dziedzińca oraz wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi mogą skorzystać z windy dla niepełnosprawnych znajdującej się w budynku pływalni. Budynki szkoły i pływalni są ze sobą połączone. Wejście zewnętrzne do budynku pływalni znajduje się od strony parku im. Sienkiewicza i jest na wysokości chodnika.

Budynek szkoły składa się  z 4 kondygnacji ( piwnica – pomieszczenia gospodarcze, szatnia, stołówka; parter – świetlica, sala gimnastyczna; i 2 piętra – pomieszczenia administracji, sale lekcyjne oraz sklepik). W środku placówki są schody prowadzące na poszczególne piętra, nie ma podjazdów na wózki, nie ma wind dla niepełnosprawnych, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Budynek pływalni ma trzy kondygnacje (podbasenie – pomieszczenia gospodarcze, siłownia, sauna; parter – szatnie, niecka basenowa, pomieszczenia administracji; I piętro – sklepik, widownia; pomieszczenie administracji). Z budynku pływalni windą dla niepełnosprawnych i przez sklepik szkolny można dostać się na I piętro szkoły. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi na terenie szkoły i pływalni są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku szkoły i pływalni znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

Na korytarzach szkolnych i pływalni zamontowano monitoring wizyjny. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Warunkiem wejścia na teren budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Brak możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych