Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła Promująca Zdrowie

logo

„Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością, i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby.”   Hipokrates

 

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Wyrosła ona z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), i łączy dorobek kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. W Polsce idea Szkół Promujących Zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Opracowując plan pracy, szkolny koordynator Sieci Szkól Promujących Zdrowie oparł się na założeniach dotyczących zadań szkoły w zakresie promowania właściwych zachowań i postaw prozdrowotnych.

Szkoła -  jest tym środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa i bawi się. To właśnie w niej przygotowuje się młodych ludzi do dorosłego życia, wdraża do dokonywania zdrowych wyborów i podejmowania działań w zakresie ochrony i podtrzymania zdrowia po zakończeniu edukacji.

Promująca - to znaczy: tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie - ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. Wraz z poziomem wykształcenia jednostki i warunkami ekonomicznymi decyduje ono o jakości życia ludzi.

Na podstawie tych wytycznych przyjęto,  iż Szkoła Promująca Zdrowie to taka, która tworzy warunki oraz podejmuje działania sprzyjające:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia.

 Szkolna promocja zdrowia

Celem głównym promocji zdrowia w naszej szkole jest umożliwienie społeczności szkolnej realizacji założeń planu pracy szkolnego koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz dbanie o zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego utrzymanie i poprawę.

 Cele szczegółowe to:

 • usystematyzowanie wiedzy i wdrażanie do świadomego stosowania dekalogu i zasad „zdrowego stylu życia”, właściwego odżywiania się, bezpiecznego udziału w kulturze fizycznej,
 • poznanie głównych przyczyn oraz objawów chorób społecznych i cywilizacyjnych, a także sposobów przeciwdziałania im,
 • poznanie podstawowych przyczyn, skutków zachorowań na choroby cywilizacyjne, wskazanie placówek i ośrodków zajmujących się pomocą chorym,
 • kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących, nadużywających alkoholu, używek i narkotyków, uzależnionych od komputera,
 • promowanie zdrowia poprzez właściwe odżywianie się i aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej.

Realizacji ww. celów służą następujące działania:

 • organizacja pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 173 im. Dywizji Kościuszkowskiej uwzględnionej w planie pracy z hasłem przewodnim na dany rok szkolnym, ustalanym dla szkół promujących zdrowie.
 • udział szkolnego koordynatora SSzPZ i osób z nim współdziałających w szkoleniach, warsztatach, wykładach, konferencjach czy innych spotkaniach zgodnie z ofertą wojewódzkiego  koordynatora SSzPZ oraz instytucji i placówek edukacyjnych zajmujących się tą problematyką,
 • realizacja projektów edukacyjnych zgodnie z założeniami wojewódzkiego  koordynatora SSzPZ, i  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
 • wymiana poglądów, opinii z innymi szkolnymi koordynatorami i zespołami SSzPZ,
 • organizacja konkursów i akcji szkolnych,
 • przygotowanie i prezentowanie fotoreportaży ze szkolnych akcji,
 • przygotowanie i kolportaż broszurek, ulotek z informacjami nt. zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej, edukacji przeciwnowotworowej, walki z nałogami, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych,
 • współpraca i organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi promującymi modę na zdrowie i wspierającymi akcje promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 173 im. Dywizji Kościuszkowskiej,
 • samokształcenie i samodoskonalenie w zakresie poruszanej problematyki.

Realizacja powyższych założeń oparta jest na zasadzie dbałości o rozwój fizyczny i psychospołeczny społeczności szkolnej i lokalnej, obejmując akcje okolicznościowe, całoroczne i towarzyszące.

 Działania szkolnego koordynatora i zespołu SSzPZ w Szkole Podstawowej nr 173 im. Dywizji Kościuszkowskiej podlegają systematycznemu monitorowaniu i ewaluacji. Celem monitorowania  jest pozyskiwanie informacji o działaniach i potrzebach środowiska szkolnego w zakresie promocji zdrowego stylu życia, katalogowanie uwag i spostrzeżeń z realizacji założeń planu pracy, opracowywanie sprawozdań. Ewaluacji podlegają: zachowania i prezentowane przez uczniów postawy prozdrowotne, zaangażowanie uczniów wszystkich klas czy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w realizację niniejszego planu. Metody ewaluacji to: spostrzeżenia, opinie i obserwacje stron realizujących działania SSzPZ, wyniki badań kwestionariuszowych.

Oczekiwane efekty zakładają:

 • wzrost poziomu edukacji zdrowotnej,
 • wzrost dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych,
 • świadome stosowanie zasad „Dekalogu zdrowego stylu życia”,
 • stosowanie postaw asertywnych,
 • umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stresujących,
 • znajomość instytucji, osób zaangażowanych w promocję zdrowia i pomoc osobom chorym,
 • ograniczenie zagrożeń,
 • wzrost zainteresowania promocją zdrowia w szkole,
 • aktywna współpraca osób zainteresowanych promocją zdrowia w naszej placówce.