Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pływalnia

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 23 maja 2024 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na:

Wymiana systemu baterii zasilania awaryjnego
Jednostka centralna wraz z bateriami

Lokalizacja - pływalna SP 173 Łódź

Wyłoniono Firmę:
Nazwa: Zakład usług budowlanych instalacyjnych i technicznych „BJT” J.Franek Sp.jawna.
Adres siedziby Wykonawcy: Przybyszewskiego 238, 92-313 Łódź
NIP: 726-025-36-06,
REGON: 470071958

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę 40,650,00 zł netto.

 

 

Łódź, dnia 08.05.2024r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, działając na podstawie §5 Regulaminu Udzielania zamówień publicznych których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 000 PLN, obowiązującego w w/w placówce od dnia 01.01.2021 roku

ZAPRASZA

Do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia:

Wymiana systemu baterii zasilania awaryjnego
Jednostka centralna wraz z bateriami
Lokalizacja - pływalna SP 173 Łódź.

1. Ofertę należy złożyć :

e-mailem na adres: kontakt@sp173.elodz.edu.pl
lub dostarczyć na adres szkoły
Szkoła Podstawowa nr 173 im. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowski ul Henryka Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Przygotowana oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie zawierającej dokładne dane oferenta tj. imię i nazwisko lub firmę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także określenie oferty, której dotyczy.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres prac:

1. Demontaż starego systemu baterii zasilania awaryjnego.
2. Odłączenie szafy z istniejącego okablowania zasilającego, wypięcie kabli odbiorowych.
3. Demontaż wyeksploatowanych akumulatorów - 18 szt.
4. Utylizacja szafy oraz akumulatorów - 18 szt.
5. Dostawa i montaż nowej szafy wraz z baterią centralnego zasilania.
6. Podłączenie okablowania oraz załączenie systemu.
7. Wykonanie testu zadziałania w przypadku zaniku zasilania.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, wraz z atestami na wykorzystane materiały.
9. Przygotowanie schematu nowej szafy.
10. Szkolenie z zakresu eksploatacji i obsługi w dniu uruchomienia.
11. Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego.
12. Dostawa i montaż opraw w systemie przeciw wybuchowym Ex.
13.Dostawa świetlówek do opraw oświetleniowych.
14. Naprawa/wymiana opraw oświetlenia awaryjnego.

3. Kryteria oceny oferty:

Przy kryterium wyboru wykonawcy, będzie brany całkowity koszt wykonania powyższych prac, długość udzielonej gwarancji.

4. Istotne warunki realizacji:

Podpisanie umowy na wykonanie prac i uwzględnienie warunków pracy na pływalni szkoły.

5. Termin realizacji:

Rozpoczęcie prac od dnia 10 czerwca 2024 roku do dnia 24 czerwca 2024 roku.

6. Warunki serwisu:

Powiadomienie telefoniczne wykonawcy o ewentualnych usterkach powstałych w czasie użytkowania i wykonanie prac naprawczych przez wykonawcę maksymalnie do 2 dni roboczych.

7. Okres gwarancji:

Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na system baterii zasilania awaryjnego wraz z jednostką centralna od daty podpisania protokołu odbioru prac.

8. Termin zapłaty:

30 dni kalendarzowych po dostarczeniu przez Wykonawcę właściwie wystawionej faktury VAT z określonym Nabywcą i Odbiorcą wraz z załączonym podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony końcowy protokołem odbioru prac .

9. Sposób zapłaty:

Na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktury VAT.

10. Osobą uprawnioną do kontaktu z zamawiającym jest:

Kierownik Gospodarczy Pływalni, Pan Rafał Jaguś

11. Ofertę należy złożyć do dnia:

W jak najszybszym możliwym terminie, maksymalnie do dnia: 22 maja 2024 roku.

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wykonawców składających swoją ofertę o wynikach postępowania. Oferent wyłoniony w drodze procedury otrzyma projekt umowy w celu realizacji przedmiotu postępowania.

13. Zakończenie i odbiór prac:

Zakończenie prac nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru prac.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi oraz nie stanowi podstaw do roszczenia sobie Praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Widok pływalni

Reżim sanitarny nadal obowiązuje!

31 maja 2024 r. (piątek) pływalnia nieczynna

Plan pracy pływalni SP173 od marca 2024 r.

Poniedziałek

05.45 – 06.45 – klub pływacki MKS Trójka
09.30 – 16.40 – zajęcia na pływalni SP173
15.45 – 20.00 – klub pływacki MKS Trójka
20.00 – 20.45 – rekreacja

Wtorek

05.45 – 06.45 – klub pływacki MKS Trójka
09.30 – 16.40 – zajęcia na pływalni SP173
15.45 – 20.00 – klub pływacki MKS Trójka
20.00 – 21.15 – UKS Neptun

Środa

05.45 – 06.45 – klub pływacki MKS Trójka
09.30 – 16.40 – zajęcia na pływalni SP173
15.45 – 20.00 – klub pływacki MKS Trójka
20.00 – 20.45 – klub Moana / GAS-SYSTEM

Czwartek

05.45 – 06.45 – klub pływacki MKS Trójka
09.30 – 16.40 – zajęcia na pływalni SP173
15.45 – 20.00 – klub pływacki MKS Trójka
20.00 – 21.15 – PWSFTiT

Piątek

05.45 – 06.45 – klub pływacki MKS Trójka
09.30 – 16.40 – zajęcia na pływalni SP173
15.45 – 20.00 – klub pływacki MKS Trójka
20.00 – 20.45 – rekreacja

Sobota

06.45 – 11.45 – klub pływacki MKS Trójka
11.45 – 14.45 – UKS Neptun
14.45 – 15.30 – nauka pływania Gr. ,,O’’8-12 lat
15.30 – 16.15 – nauka pływania Gr. ,,O’’8-12 lat
16.15 – 17.00 – nauka pływania Dorośli
17.00 – 17.45 – nauka pływania Gr. Średnio-zaawans.
17.45 – 18.30 – nauka pływania Gr. Średnio-zaawans.
18.30 – 19.15 – nauka pływania Gr. Średnio-zaawans.
19.15 – 20.00 – nauka pływania Gr. Średnio-zaawans.

Niedziela

08.00 – 08.45 – Tryton / Przybysz
08.45 – 09.30 – Ochotnicza Straż Pożarna
10.00 – 15.15 – UKS Neptun
15.15 – 16.00 – rekreacja

 

Od dnia 01 września 2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 1932/2022 Prezydenta Miasta Łodzi obowiązują następujące opłaty za korzystanie z pływalni szkolnej.

  Zajęcia          Cena biletu            Cena karnetu
       z czasem wynajmu      z czasem wynajmu
    Pływanie zwykły -     14 zł/45 min. zwykły 10 wejść - 100 zł /10x45 min/
    rekreacyjne ulgowy -     9 zł/45 min. ulgowy 10 wejść - 70 zł /10x45 min/
  grupowy -  brak 
    Nauka  zwykły -     20 zł/45 min. zwykły 10 wejść - 180 zł  /10x45 min/
    pływania ulgowy -     17 zł/45 min. ulgowy 10 wejść - 150 zł  /10x45 min/
  grupowy -  brak 
     Wynajem   
    całej pływalni czas 45 min. - 210 zł  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173
  czas 60 min. - 280 zł   90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 46

Rafał Jaguś kier. pływalni SP 173

Wyniki badania wody z 23 maja 2024 r.

Roczna ocena jakości wody w roku 2023

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/ 2023 z zachowaniem reżimu sanitarnego z powodu pandemii – wytyczne MEN, MZ,GIS

Funkcjonowanie pływalni

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 • w strefie wejścia:
 1. zaznaczenie 1,5-m odległości na podłodze przed szatnią i wyraźnie oznaczone strefy czekania,
 2. bezpośrednio przed szatnią może znajdować się jedna osoba. Niezbędną informację należy zamieścić na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi obok okienka szatni,
 3. prowadzenie dezynfekcji kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
 4. zamieszczenie czytelnej informacji przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
 5. usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach - nie zezwala się na odpoczynek i oczekiwanie lub przedłużanie pobytu w pomieszczeniach obiektu.
 • w przebieralni i w strefie z prysznicami, tam gdzie jest to możliwe rekomenduje się:
 1. w przypadku przebieralni zbiorowych zapewniamy tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni,
 2. zmniejszenie  liczby osób korzystających jednocześnie z pryszniców, w zależności od wielkości i wyposażenia strefy,
 3. prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.
 • w strefie basenów i saun rekomenduje się:
 1. prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników

 1. Pracodawca zapewnia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku obsługi (np. kasjerzy, osoby pracujące w szatni) osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami wyposaża się w środki ochrony osobistej, takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe.
 3. Pracownicy pływalni będą pełnić stały nadzór liczby użytkowników korzystających z obiektów.
 4. Rekomenduje się:
  • zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności.
  • zachować bezpieczną odległość od użytkownika i współpracowników (rekomendowane 1,5 metra),
  • ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników,
  • ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,
  • regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy,
  • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu używanego przez ratowników. Ratownik powinien posiadać swój indywidualny gwizdek,
  • regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
  • gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:
  • ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby użytkowników – biorąc pod uwagę zróżnicowanie wielkości obiektów, liczba osób przebywających w jednym czasie na ich terenie powinna być ustalona indywidualnie. Liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 75% maksymalnego obciążenia;
  • umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu;
 2. Zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 3. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 5. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 6. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej, ewentualne rozważenie podziału powierzchni basenu za pomocą lin/pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach.
 7. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkujących.
 8. W przypadku małych niecek basenowych i jacuzzi, w których nie prowadzi się dezynfekcji związkami chloru, zaleca się jej wprowadzenie.
 9. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 10. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 11. Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).
 12. Zaleca się wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:
  • mycia rąk
  • dezynfekcji rąk
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek
  • zdejmowania i zakładania maseczki.
 13. Nadzorowanie organizowanych zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka pływania. Istotne znaczenie ma ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane.
 14. Ograniczenie działalności saun:
  • ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50% maksymalnej zajętości,
  • obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury),
  • brak konieczności zakładania maseczki w saunie.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły i pływalni

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 1. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowane będą rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 2. W przypadku zaobserwowania u pracownika objawów chorobowych należy go odizolować w pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.