Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi

NIP 725-17-19-821

Nr rachunku bankowego   72 1020 3352 0000 1102 0297 6058

 

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania.

Status Rady Rodziców, wpisuje się w strukturę organów szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców uczniów szkoły. Wybory do rady odbywają się corocznie na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Kompetencje rady rodziców

Ustawa nadaje radom rodziców prawo występowania do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole (do dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego) i wokół szkoły (do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Jednym z nich jest uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki.

Do istotnych zadań rady należy:

- prawo do zaopiniowania wybranych, podstawowych dokumentów szkoły-  program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

- wyrażanie opinii rady rodziców w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego,

- prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,  

- prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację,

-  prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju,

-  prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring),

- prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny,

- prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Rada Rodziców jako organ szkoły publicznej, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, rada nie ma osobowości i zdolności prawnej. Nie może zatem zatrudniać osób, zawierać umów itp. Rada Rodziców może natomiast gromadzić środki finansowe.

Środki mogą być gromadzone przez radę rodziców w oparciu o:

- dobrowolne składki

- inne źródła -mogą to być wszelkie inicjatywy podejmowane przez rodziców wokół szkoły, jak np. kiermasze, aukcje, sprzedaż produktów wytworzonych przez rodziców, darowizny dla szkoły z przeznaczeniem na fundusz rady rodziców itp.

Na co przeznacza się zgromadzone środki finansowe?

Zebrane środki finansowe wspierają działalność statutową szkoły:

- wycieczki szkolne - Dopłatę mogą otrzymać np. dzieci, których rodzice nie są w stanie samodzielnie sfinansować wycieczki.

- nagrody dla uczniów

- imprezy szkolne,

- ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne,

- inne (związane ze wspieraniem działalności statutowej).