Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi

NIP 725-17-19-821

Nr rachunku bankowego   72 1020 3352 0000 1102 0297 6058

 

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania.

Status Rady Rodziców, wpisuje się w strukturę organów szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców uczniów szkoły. Wybory do rady odbywają się corocznie na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Kompetencje rady rodziców

Ustawa nadaje radom rodziców prawo występowania do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole (do dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego) i wokół szkoły (do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Jednym z nich jest uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki.

Do istotnych zadań rady należy:

- prawo do zaopiniowania wybranych, podstawowych dokumentów szkoły-  program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

- wyrażanie opinii rady rodziców w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego,

- prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,  

- prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację,

-  prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju,

-  prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring),

- prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny,

- prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Rada Rodziców jako organ szkoły publicznej, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, rada nie ma osobowości i zdolności prawnej. Nie może zatem zatrudniać osób, zawierać umów itp. Rada Rodziców może natomiast gromadzić środki finansowe.

Środki mogą być gromadzone przez radę rodziców w oparciu o:

- dobrowolne składki

- inne źródła -mogą to być wszelkie inicjatywy podejmowane przez rodziców wokół szkoły, jak np. kiermasze, aukcje, sprzedaż produktów wytworzonych przez rodziców, darowizny dla szkoły z przeznaczeniem na fundusz rady rodziców itp.

Na co przeznacza się zgromadzone środki finansowe?

Zebrane środki finansowe wspierają działalność statutową szkoły:

- wycieczki szkolne - Dopłatę mogą otrzymać np. dzieci, których rodzice nie są w stanie samodzielnie sfinansować wycieczki.

- nagrody dla uczniów

- imprezy szkolne,

- ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne,

- inne (związane ze wspieraniem działalności statutowej).