Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty Unijne

logotyp_projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022

 

Projekt nr RPLD.11.01.04-IŻ.00-10-001/21, „Cyfrowi kreatywni”
Czas trwania od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 r.

Kwota projektu: 396 945,00 zł

Cel projektu: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej Szkoły, poprzez doposażenie placówki w wysokości jakości sprzętu TIK.
Nauczyciele poprzez realizację kursów nabędą dodatkowe kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania, które wykorzystają zarówno w ramach projektu, jak i po jego zakończeniu.

 

Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0008/19, „Moc jest w nas”
trwał od 1 stycznia 2021 roku do 30 listopada 2021 r.

Kwota projektu: 531 577,73 zł

Celem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi."

Zajęcia realizowane były z różnych dziedzin wiedzy dla 32 grup uczniów. Obejmowały również wyjścia, wycieczki przyrodnicze, a także kurs z zakresu bezpieczeństwa w sieci dla uczniów klas 4-8. Projekt objął  wsparciem ponad 250 uczniów.

Dla uczniów klas I – III zorganizowano:

 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego 
 • Zajęcia teatralno-muzyczne 
 • Zajęcia kreatywne „Coś z niczego…” 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 
 • Koło szachowe 
 • Zajęcia rozwijające przyrodnicze 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z TIK 
 • Zajęcia rozwijające z TIK 
 • Zajęcia wspierające z Logopedii  
 • Zajęcia wspierające z zakresu Terapii Pedagogicznej 
 • Zajęcia wspierające z zakresu Socjoterapii 

Dla uczniów klas IV-VII

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego Zajęcia rozwijające – język angielski 
 • Zajęcia rozwijające dla uczniów – obcokrajowców z języka
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne – „Świat w kadrze
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne – „Kreatywność – klucz do kariery” 
 • Warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – zajęcia teatralno-muzyczne
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i poznawcze z zakresu arteterapii 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • Warsztaty „Koło przyrodniczo-geograficzne”
 • Zajęcia rozwijające z TIK
 • Zajęcia medialne TIK
 • Zajęcia wspierające z zakresu Socjoterapii

 

Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0017/17, „Inwestuję w siebie"

Kwota projektu ponad 700 tysięcy złotych

Czas trwania projektu

1.09. 2018 r. – 30.06.2020 r.

Cele główne

Zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Wsparcie w zakresie indywidualizacji nauczania uczniów młodszych.

Doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Nabycie kompetencji:

- rozwijanie logicznego myślenia, wykorzystanie wiedzy matematycznej
w codziennym życiu,
- utrwalanie poznanego na zajęciach lekcyjnych materiału, rozwijanie czterech sprawności tj.: słuchania, pisania, czytania, mówienia, doskonalenie kompetencji językowych
- analiza własnych predyspozycji, planowanie dochodów/wydatków
- poznanie zasad i taktyki gry w szachy, myślenie abstrakcyjne, podejmowanie decyzji
- samodzielnego rozwiązywania problemów przy pomocy komputera i urządzeń współpracujących z komputerem,
- poznawanie świata przyrody, planowanie i prowadzenie doświadczeń
- usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, korygowanie wad postawy, oddziaływanie psychoterapeutyczne – uspokajające i aktywizujące
- rozwijanie zainteresowań plastyką, malarstwem, rzeźbą, sztuką przestrzenną, muzyką, tańcem
- ocena stanu mowy ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny usprawnianie oddechu, rozwój komunikacji werbalnej
- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, ćwiczenia grafomotoryczne, kształtowanie poprawnego czytania i pisania, stymulowanie motywacji
- wyrównywanie zaburzeń emocjonalnych, zmiana patologicznych wzorców zachowań, techniki rozładowania złości, rozwijanie empatii i umiejętności porozumiewania się

Korzyści:

- dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
- możliwość wyrównywania szans uczniów
- indywidualizacja pracy z uczniem - małe grupy
- możliwość wykorzystania metod aktywizujących
- nabycie lub utrwalenie umiejętności z zakresu TIK
- dodatkowe wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
- poszerzenie kwalifikacji

W projekcie realizowanych jest 9 rodzajów zajęć projektowych - 38 grup czyli:
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki (klasy II, III, IV, V, VI, VII i VIII)
 • koła języka angielskiego (klasy III, VI i VIII)
 • koło przedsiębiorczości (klasy III)
 • koła szachowe (klasy II i IV)
 • koła komputerowe (klasy I, III, IV i V)
 • koło medialne (klasy VI)
 • koła przyrodnicze (klasy I, II, III i IV)
 • koło geograficzne (klasy VII)
 • koło Młodych Biologów ( klasy VII i VIII)
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (klasy VI, VII i VIII)
 • zajęcia logopedyczne (klasy I)
 • zajęcia arteterapii (klasy I i IV)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (klasy IV)
 • zajęcia terapii pedagogicznej (klasy I)
 • zajęcia socjoterapii (klasy IV-VI)

ponadto

 • projekt przewidywał doskonalenie nauczycieli.
 

Nazwa projektu: „Krok w przyszłość”

Projekt przeznaczony był dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Czas trwania projektu

1.09. 2016 r. – 30.06.2018 r.

W ramach projektu odbyły się:

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki
koła przyrodnicze, j. angielskiego
zajęcia socjoterapii, logopedii, terapii pedagogicznej
zajęcia informatyczne
szkolenia dla nauczycieli

Celem zajęć projektowych było zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów młodszych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie i poszerzanie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych oraz poszerzenie oferty placówki w dodatkowe, bezpłatne, zajęcia edukacyjne i specjalistyczne.