Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty Unijne

logotyp_projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022

 

Projekt nr RPLD.11.01.04-IŻ.00-10-001/21, „Cyfrowi kreatywni”
Czas trwania od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 r.

Kwota projektu: 396 945,00 zł

Cel projektu: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej Szkoły, poprzez doposażenie placówki w wysokości jakości sprzętu TIK.
Nauczyciele poprzez realizację kursów nabędą dodatkowe kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania, które wykorzystają zarówno w ramach projektu, jak i po jego zakończeniu.

 

Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0008/19, „Moc jest w nas”
trwał od 1 stycznia 2021 roku do 30 listopada 2021 r.

Kwota projektu: 531 577,73 zł

Celem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi."

Zajęcia realizowane były z różnych dziedzin wiedzy dla 32 grup uczniów. Obejmowały również wyjścia, wycieczki przyrodnicze, a także kurs z zakresu bezpieczeństwa w sieci dla uczniów klas 4-8. Projekt objął  wsparciem ponad 250 uczniów.

Dla uczniów klas I – III zorganizowano:

 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego 
 • Zajęcia teatralno-muzyczne 
 • Zajęcia kreatywne „Coś z niczego…” 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 
 • Koło szachowe 
 • Zajęcia rozwijające przyrodnicze 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z TIK 
 • Zajęcia rozwijające z TIK 
 • Zajęcia wspierające z Logopedii  
 • Zajęcia wspierające z zakresu Terapii Pedagogicznej 
 • Zajęcia wspierające z zakresu Socjoterapii 

Dla uczniów klas IV-VII

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego Zajęcia rozwijające – język angielski 
 • Zajęcia rozwijające dla uczniów – obcokrajowców z języka
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne – „Świat w kadrze
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne – „Kreatywność – klucz do kariery” 
 • Warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – zajęcia teatralno-muzyczne
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i poznawcze z zakresu arteterapii 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • Warsztaty „Koło przyrodniczo-geograficzne”
 • Zajęcia rozwijające z TIK
 • Zajęcia medialne TIK
 • Zajęcia wspierające z zakresu Socjoterapii

 

Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0017/17, „Inwestuję w siebie"

Kwota projektu ponad 700 tysięcy złotych

Czas trwania projektu

1.09. 2018 r. – 30.06.2020 r.

Cele główne

Zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Wsparcie w zakresie indywidualizacji nauczania uczniów młodszych.

Doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Nabycie kompetencji:

- rozwijanie logicznego myślenia, wykorzystanie wiedzy matematycznej
w codziennym życiu,
- utrwalanie poznanego na zajęciach lekcyjnych materiału, rozwijanie czterech sprawności tj.: słuchania, pisania, czytania, mówienia, doskonalenie kompetencji językowych
- analiza własnych predyspozycji, planowanie dochodów/wydatków
- poznanie zasad i taktyki gry w szachy, myślenie abstrakcyjne, podejmowanie decyzji
- samodzielnego rozwiązywania problemów przy pomocy komputera i urządzeń współpracujących z komputerem,
- poznawanie świata przyrody, planowanie i prowadzenie doświadczeń
- usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, korygowanie wad postawy, oddziaływanie psychoterapeutyczne – uspokajające i aktywizujące
- rozwijanie zainteresowań plastyką, malarstwem, rzeźbą, sztuką przestrzenną, muzyką, tańcem
- ocena stanu mowy ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny usprawnianie oddechu, rozwój komunikacji werbalnej
- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, ćwiczenia grafomotoryczne, kształtowanie poprawnego czytania i pisania, stymulowanie motywacji
- wyrównywanie zaburzeń emocjonalnych, zmiana patologicznych wzorców zachowań, techniki rozładowania złości, rozwijanie empatii i umiejętności porozumiewania się

Korzyści:

- dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
- możliwość wyrównywania szans uczniów
- indywidualizacja pracy z uczniem - małe grupy
- możliwość wykorzystania metod aktywizujących
- nabycie lub utrwalenie umiejętności z zakresu TIK
- dodatkowe wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
- poszerzenie kwalifikacji

W projekcie realizowanych jest 9 rodzajów zajęć projektowych - 38 grup czyli:
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki (klasy II, III, IV, V, VI, VII i VIII)
 • koła języka angielskiego (klasy III, VI i VIII)
 • koło przedsiębiorczości (klasy III)
 • koła szachowe (klasy II i IV)
 • koła komputerowe (klasy I, III, IV i V)
 • koło medialne (klasy VI)
 • koła przyrodnicze (klasy I, II, III i IV)
 • koło geograficzne (klasy VII)
 • koło Młodych Biologów ( klasy VII i VIII)
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (klasy VI, VII i VIII)
 • zajęcia logopedyczne (klasy I)
 • zajęcia arteterapii (klasy I i IV)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (klasy IV)
 • zajęcia terapii pedagogicznej (klasy I)
 • zajęcia socjoterapii (klasy IV-VI)

ponadto

 • projekt przewidywał doskonalenie nauczycieli.
 

Nazwa projektu: „Krok w przyszłość”

Projekt przeznaczony był dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Czas trwania projektu

1.09. 2016 r. – 30.06.2018 r.

W ramach projektu odbyły się:

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki
koła przyrodnicze, j. angielskiego
zajęcia socjoterapii, logopedii, terapii pedagogicznej
zajęcia informatyczne
szkolenia dla nauczycieli

Celem zajęć projektowych było zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów młodszych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie i poszerzanie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych oraz poszerzenie oferty placówki w dodatkowe, bezpłatne, zajęcia edukacyjne i specjalistyczne.