Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje dotyczące działalności szkoły w czasie pandemii

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z listem od Pani Wiceprezydent Małgorzaty Moskwa - Wodnickiej oraz linkiem, w którym zamieszczone są ogólne informacje dotyczące działalności placówek w czasie pandemii.

List od Wiceprezydent

Edukacyjne ABC w czasie COVID-19

Zasady pracy szkoły w reżimie sanitarnym w roku szkolnym 2021/2022 - dokument pdf

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/ 2022 z zachowaniem reżimu sanitarnego z powodu pandemii – wytyczne MEN, MZ,GIS
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone będzie do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 2. Za pomocą termometru bezdotykowego pracownik szkoły będzie wchodzącym mierzył temperaturę ciała.
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 2. W miarę możliwości tak zorganizuje się pracę i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 3. Przerwy uczniowie będą spędzać w klasie lub na dziedzińcu szkoły. Korytarze będą służyć jako droga komunikacyjna.
 4. Podczas przebywania na korytarzach szkolnych, w toaletach, w sklepiku szkolnym i w innych przestrzeniach wspólnych uczniowie, pracownicy szkoły oraz osoby z zewnątrz muszą zachować dystans ( co najmniej 1,5 m.) oraz nosić maseczki.
 5. Nauczyciele będą pełnić wzmożone dyżury podczas przerw.
 6. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 8. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego własnej szkolnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 10. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Opieką świetlicy szkolnej objęci będą przede wszystkim uczniowie klas I – III. Ze względu na konieczność zachowania warunków obowiązujących podczas pandemii, pierwszeństwo w zapisie do świetlicy mają dzieci, których obydwoje rodzice pracują.
 11. Biblioteka szkolna będzie dostępna dla dzieci w ustalonych godzinach. Ustalamy okres 2 dni kwarantanny dla wypożyczonych książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. Dopiero po tym okresie będą wypożyczane następnej osobie.
 12. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 13. W szkole funkcjonuje gabinet medyczny. Przez trzy dni w tygodniu opiekę medyczną sprawować będzie pielęgniarka NFZ. W pozostałe dwa dni pielęgniarka zatrudniona przez Radę Rodziców. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kontakt z rodzicami

 1. Zapewniamy sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (np. telefon, e-mail, poprzez dziennik Librus). W przypadku konieczności bezpośredniej rozmowy rodzica z nauczycielem lub dyrekcją szkoły kontakt jest możliwy na terenie szkoły po uprzednim umówieniu terminu spotkania. Zebrania i konsultacje z rodzicami odbywać się będą według harmonogramu zebrań ustalonego na rok szkolny 2021/2022. Zebrania z rodzicami i konsultacje odbywać się będą na terenie szkoły lub w razie nauczania zdalnego -on-line.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Na terenie szkoły i pływalni obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły i pływalni zamieszczona zostanie informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynków szkolnych umożliwi się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Przy wejściu do szatni zostanie umieszczony środek do dezynfekcji rąk. Szafki uczniowskie będą dezynfekowane po ich użyciu.
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte lub uniemożliwi się do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą po zakończeniu lekcji czyszczone i dezynfekowane.
 6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 7. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Przy wejściu głównym umieszczone będą numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 9. Pracownicy szkoły są zobowiązani do dopilnowania, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 10. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 11. Pracownicy szkoły przeprowadzając dezynfekcję są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 12. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostaną plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 13. Kierownicy gospodarczy szkoły i pływalni są zobowiązani do systematycznego monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

Na terenie rozstawione zostaną pojemniki na zużyte maseczki i rękawice jednorazowe.