Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zmiana organizacji pracy szkoły w dniach 12 marca 2020 r. - 10 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 7/ 2019/ 2020 Dyrektora SP nr 173 w Łodzi 
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły
w dniach 
12 – 25 marca 2020 r. - czasowe zawieszenie działalności szkoły

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 11 marca 2020 r., poz. 410), zarządzam, co następuje:

W dniach 12 -25 marca 2020 r. z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa szkoła będzie zamknięta. W dniach 12-13 marca 2020 r. nie będzie zajęć dydaktycznych. Nauczyciele w tych dniach będą sprawować w świetlicy szkolnej opiekę nad dziećmi, które nie będą miały opieki w domu. Od 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r. zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nauczyciele będą pełnić pracę zdalną, tzn. przygotują dla uczniów materiały powtórzeniowe do opracowania samodzielnego w domu. Pracownicy niepedagogiczni pełnić będą dyżury w placówce w określonych godzinach. Pływalnia jest nieczynna.

Bożena Biniek

 

Zarządzenie nr 8/ 2019/ 2020 Dyrektora SP nr 173 w Łodzi 
z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły
w dniach 
25 marca 2020 r. - 10 kwietnia 2020 r. - nauczanie zdalne.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  (Dz.U. z 20.03. 2020 r. poz. 493) oraz Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 20.03. 2020 r. poz. 492) zarządzam co następuje:

W dniach 25 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r. z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa szkoła będzie zamknięta. Pracownicy szkoły są zobowiązani do bycia w gotowości do świadczenia pracy. Nauczyciele będą pełnić pracę zdalną, tzn. przygotowują dla uczniów materiały powtórzeniowe do opracowania samodzielnego w domu oraz prowadzą zdalne zajęcia dla klas, są w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami w określonych w harmonogramie godzinach. Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Pracownicy niepedagogiczni pełnić będą dyżury w placówce w określonych godzinach. Pływalnia jest nieczynna.

Bożena Biniek

Wytyczne nauczania zdalnego

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 173 im Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi prowadzi kształcenie na odległość.
 2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-VIII ) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft – 365 .
 4. Wykorzystanie platformy internetowej dedykowane jest uczniom klas IV-VIII oraz zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między nauczycielami kształcenia zintegrowanego a rodzicami uczniów – także w oddziałach I-III.
 5. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 6. Dotychczas przygotowywane przez nauczycieli formy i metody zdalnego przesyłania materiałów i treści edukacyjnych drogą on-line – zostają przekazywane z wykorzystaniem platformy Microsoft – 365, przez dziennik Librus, telefonicznie oraz  poprzez aplikację WatshApp i Messenger.
 7. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na nowym podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 8. Zapisywanie tematów będzie dokonywane w nowo utworzonym dokumencie (zał. 1), który na czas nauczania zdalnego zastąpi dziennik elektroniczny Librus. Dokument ten będzie udostępniony na dysku w Office 365. Każdy nauczyciel będzie tam wpisywać swoją  i uczniów dzienną aktywność w danej klasie.
 9. Zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się od godziny 9.30
 10. Jednostka zajęć lekcyjnych on-line nauczyciela z oddziałem klasowym trwa max. 30 minut.
 11. Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej .
 12. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, a także innych źródeł np.: wydawnictw
 13. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 14. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu dedykowanych na platformie Microsoft 365 w tym nagrań video (na żywo) bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć i innych nośników.
 15. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami , udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu.
 16. Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz, itp.) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych.
 17. Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję on-line – w celu udzielania odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu.
 18. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą danego oddziału klasowego po zasięgnięciu opinii Rodziców ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 – do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i - uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych
 19. Zgodnie z zapisem w pkt. 17 nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów także zleconych prac domowych
 20. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu
 21. Szkolny pedagog i psycholog pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczas ustalonych godzinach
 22. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce.
 23. W oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele
 24. W oddziałach klas IV-VIII ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania i przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem Platformy Microsoft 365 i innych nośników.
 25. Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu
 26. W ocenianiu wprowadza się nową kategorię: Zdalne nauczanie, z dwiema wagami
 27. waga 5 – krótkie prace pisemne, ćwiczenia, karty pracy
 28. waga 6  - ustne odpowiedzi, prace twórcze
 29. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.
 30. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
 31. Informacje dotyczące nauczania zdalnego są umieszczane w dzienniku elektronicznym Librus lub na stronie internetowej szkoły

Bożena Biniek