Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zmiana organizacji pracy szkoły w dniach 12 marca 2020 r. - 10 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 7/ 2019/ 2020 Dyrektora SP nr 173 w Łodzi 
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły
w dniach 
12 – 25 marca 2020 r. - czasowe zawieszenie działalności szkoły

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 11 marca 2020 r., poz. 410), zarządzam, co następuje:

W dniach 12 -25 marca 2020 r. z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa szkoła będzie zamknięta. W dniach 12-13 marca 2020 r. nie będzie zajęć dydaktycznych. Nauczyciele w tych dniach będą sprawować w świetlicy szkolnej opiekę nad dziećmi, które nie będą miały opieki w domu. Od 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r. zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nauczyciele będą pełnić pracę zdalną, tzn. przygotują dla uczniów materiały powtórzeniowe do opracowania samodzielnego w domu. Pracownicy niepedagogiczni pełnić będą dyżury w placówce w określonych godzinach. Pływalnia jest nieczynna.

Bożena Biniek

 

Zarządzenie nr 8/ 2019/ 2020 Dyrektora SP nr 173 w Łodzi 
z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły
w dniach 
25 marca 2020 r. - 10 kwietnia 2020 r. - nauczanie zdalne.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  (Dz.U. z 20.03. 2020 r. poz. 493) oraz Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 20.03. 2020 r. poz. 492) zarządzam co następuje:

W dniach 25 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r. z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa szkoła będzie zamknięta. Pracownicy szkoły są zobowiązani do bycia w gotowości do świadczenia pracy. Nauczyciele będą pełnić pracę zdalną, tzn. przygotowują dla uczniów materiały powtórzeniowe do opracowania samodzielnego w domu oraz prowadzą zdalne zajęcia dla klas, są w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami w określonych w harmonogramie godzinach. Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Pracownicy niepedagogiczni pełnić będą dyżury w placówce w określonych godzinach. Pływalnia jest nieczynna.

Bożena Biniek

Wytyczne nauczania zdalnego

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 173 im Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi prowadzi kształcenie na odległość.
 2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-VIII ) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft – 365 .
 4. Wykorzystanie platformy internetowej dedykowane jest uczniom klas IV-VIII oraz zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między nauczycielami kształcenia zintegrowanego a rodzicami uczniów – także w oddziałach I-III.
 5. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 6. Dotychczas przygotowywane przez nauczycieli formy i metody zdalnego przesyłania materiałów i treści edukacyjnych drogą on-line – zostają przekazywane z wykorzystaniem platformy Microsoft – 365, przez dziennik Librus, telefonicznie oraz  poprzez aplikację WatshApp i Messenger.
 7. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na nowym podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 8. Zapisywanie tematów będzie dokonywane w nowo utworzonym dokumencie (zał. 1), który na czas nauczania zdalnego zastąpi dziennik elektroniczny Librus. Dokument ten będzie udostępniony na dysku w Office 365. Każdy nauczyciel będzie tam wpisywać swoją  i uczniów dzienną aktywność w danej klasie.
 9. Zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się od godziny 9.30
 10. Jednostka zajęć lekcyjnych on-line nauczyciela z oddziałem klasowym trwa max. 30 minut.
 11. Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej .
 12. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, a także innych źródeł np.: wydawnictw
 13. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 14. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu dedykowanych na platformie Microsoft 365 w tym nagrań video (na żywo) bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć i innych nośników.
 15. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami , udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu.
 16. Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz, itp.) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych.
 17. Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję on-line – w celu udzielania odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu.
 18. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą danego oddziału klasowego po zasięgnięciu opinii Rodziców ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 – do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i - uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych
 19. Zgodnie z zapisem w pkt. 17 nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów także zleconych prac domowych
 20. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu
 21. Szkolny pedagog i psycholog pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczas ustalonych godzinach
 22. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce.
 23. W oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele
 24. W oddziałach klas IV-VIII ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania i przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem Platformy Microsoft 365 i innych nośników.
 25. Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu
 26. W ocenianiu wprowadza się nową kategorię: Zdalne nauczanie, z dwiema wagami
 27. waga 5 – krótkie prace pisemne, ćwiczenia, karty pracy
 28. waga 6  - ustne odpowiedzi, prace twórcze
 29. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.
 30. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
 31. Informacje dotyczące nauczania zdalnego są umieszczane w dzienniku elektronicznym Librus lub na stronie internetowej szkoły

Bożena Biniek