Uwaga! Nowy ajent stołówki szkolnej!!! Zakładka informacje -obiady

KLAUZULA  INFORMACYJNA - rekrutacja

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź ;
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego przeprowadzenia rekrutacji dziecka;
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej w tym również do takich, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania;
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe;
 9. Pana/Pani* dane osobowe nie są profilowane.

 

PREZENTACJA O SZKOLE

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 
PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

DRODZY RODZICE!

Wasze dziecko wkrótce zostanie uczniem. Ważne, aby ten etap życia rozpoczął się właściwie.

Dzieci, które z dniem 1 września rozpoczną naukę w naszej szkole mają możliwości wszechstronnego rozwoju. Nasza szkoła położona jest wśród zieleni drzew parku Sienkiewicza.

Do nauki w szkole zachęcają przytulne kolorowe pracownie i korytarze ozdobione tablicami z pracami dzieci.

Właściwy poziom nauczania zapewniają fachowi i życzliwi nauczyciele.

Godziny popołudniowe dzieci mogą spędzać uczestnicząc w zajęciach szkolnych kół lub w świetlicy szkolnej.

Do obwodu SP 173 włączone są ulice:

Hotelowa cała,
Kilińskiego Jana, płk. 54 - 106, 51 - 111,
Komuny Paryskiej, pl. cały,
Kościuszki Tadeusza, al. 38 - 64, 45 - 65,
Miecznikowskiego Stefana, ojca, cała
Moniuszki Stanisława cała,
Narutowicza Gabriela prez. 1 - 37,
Nawrot, 2 - 52, 1 - 51
Piotrkowska 100 - 124, 97 - 127,
Rostworowskiego Tomasza, ojca, cała
Sass-Zdort Barbary, cała
Sienkiewicza Henryka 2 - 50, 1 - 67,
Składowa 1 - 9, 2 - 10,
Traugutta Romualda,gen. cała,
Tuwima Juliana 1 – 29 i 2 - 58.

Klasa pływacka

Ankieta dla rodziców - oświadczenie

Nabór do klasy pierwszej o profilu pływackim

 

Nabór do klasy pierwszej o profilu pływackim

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej o profilu pływackim

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się nie więcej niż 25 uczniów.
 2. Rodzice dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do klasy o profilu pływackim składają:

- zgłoszenie - dzieci z rejonu szkoły,

- wniosek  - dzieci spoza rejonu szkoły,

- podanie do dyrektora szkoły,

- ankietę.

 1. Dzieci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Etapy postępowania kwalifikacyjnego.

 Pierwszy etap - Test sprawności

 • Przystąpienie do testu sprawności w sali gimnastycznej.
 • Test sprawnościowy według L.Denisiuka badający: siłę, szybkość i wytrzymałość. Ocena prób oparta jest na skali 100 punktowej. Dodatkowo oceniana jest gibkość.
 • Opis poszczególnych prób:

- próba szybkości

Bieg na dystansie 2x20m na czas. Bieg wykonuje się ze startu wysokiego z oznaczonego miejsca. Oceniany jest lepszy czas według skali 100 punktowej Denisiuka.

- próba siły

Rzut piłką lekarską 1kg znad głowy. Dziecko stoi w lekkim rozkroku tyłem do kierunku rzutu. Trzymając piłkę oburącz, wykonuje zamach ze skłonem tułowia w tył i znad głowy wyrzuca piłkę jak najdalej. Ćwiczący wykonuje trzy rzuty do pomiaru. Oceniany jest najdalszy rzut według  skali100 punktowej Denisiuka.

 - próba wytrzymałości

Chłopcy wykonują ćwiczenie przez 1 min. dziewczynki 30 sek. Z postawy zasadniczej (pozycja na baczność) przejście do przysiadu podpartego, następnie wyrzut nóg do tyłu do pozycji podporu przodem,  następnie powrót do przysiadu podpartego po czym szybkie przejście do postawy  zasadniczej z klaśnięciem w dłonie nad głową. Liczy się ilość klaśnięć. Punkty odczytuje się według skali 100 punktowej Denisiuka,

- ocena gibkości dokonywana jest w czasie, gdy dziecko, stojąc na podwyższeniu, wykonuje skłon w przód przy wyprostowanych i złączonych nogach. Palce jego dłoni sięgają jak najniżej wzdłuż taśmy mierniczej, z której odczytywany jest wynik.

 • W pierwszym etapie rodzice/opiekunowie dziecka otrzymują do wypełnienia ankietę. Niektóre z pozycji w niej umieszczonych podlegają punktowaniu.
  Druk ankiety dostępny na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie placówki.

Przystąpienie do sprawdzianu na pływalni.

 • Ocenie podlega wzrost dziecka oraz umiejętność wykonania ćwiczeń oswajających z wodą, ćwiczeń oddechowych i wypornościowych, które są oceniane punktowo.
 • Opis poszczególnych prób:
 1. Dziecko wykonuje ćwiczenia oswajające z wodą (chlapania, marsz, podskoki w wodzie) - 5pkt.
 2. Dziecko wykonuje przysiad z całkowitym zanurzeniem głowy pod wodę -
 3. Dziecko wykonuje przysiad z całkowitym zanurzeniem głowy pod wodę i wydechem powietrza - 5 pkt.
 4. Dziecko wykonuje ćwiczenia wypornościowe: korek, meduza przy ścianie pływalni -
 5. Dziecko wykonuje ćwiczenia wypornościowe: korek, meduza samodzielnie - 5 pkt.
 • Z testu można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Drugi etap - Postępowanie rekrutacyjne.

Podstawowym kryterium przyjęcia do klasy o profilu pływackim są uzyskane pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz odpowiednia liczba punktów z testu sprawności. Na podstawie punktów z testu sprawności, punktów uzyskanych na pływalni oraz analizy danych z ankiet, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydata do klasy.

W przypadku jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo mają dzieci rejonowe.

W pozostałych przypadkach brane są pod uwagę kryteria szkolne.

Trzeci etap
- ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy o profilu pływackim.

 • Rodzice dzieci, które zakwalifikowały się do klasy o profilu pływackim, zobowiązani są dostarczyć:
 1. zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i możliwości uprawiania pływania.
 2. pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie dziecka do klasy o profilu pływackim.
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów (dotyczy kandydatów o jednakowej, najniższej liczbie punktów).

  Czwarty etap - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
  2. Lista dostępna w sekretariacie szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy o profilu pływackim przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych,
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – testy sprawności fizycznej w przypadku kandydatów do klasy pływackiej,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów w formie listy zawierającej imię i nazwisko, a także liczbę zdobytych punktów.

Zegar

Kalendarium

images

(Kliknij aby wyświetlić kalendarz)

Odwiedź nas na:

facebook-logo

Aktualności


Dzisiaj jest: Środa
19 Września 2018
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja,
Sydonia, Teodor, Więcemir

Do końca roku zostało 104 dni.

Do wakacji zostało

21.06.2019 12:00 274

Gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.