Uwaga! Nowy ajent stołówki szkolnej!!! Zakładka informacje -obiady

W szkole są nauczyciele, którzy opracowali programy autorskie i innowacje pedagogiczne, aby urozmaicić zajęcia uczniom naszej szkoły.

 

Innowacja organizacyjno-programowa

"Moje spotkanie z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej"

opracowały panie Beata Pasikowska i Katarzyna Tomasik dla uczniów klas I - III.

Napisana innowacja jest przeznaczona do realizacji w klasach I – III szkoły podstawowej w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Wprowadza elementy edukacji informatycznej na pierwszym etapie kształcenia wskazując sposoby wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego do wprowadzenia, poszerzenia i utrwalenia wiedzy i umiejętności uczniów na wymienionym etapie kształcenia. Innowacja jest dodatkowo wzbogacona o treści związane z profilaktyką zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera oraz o nowatorską, przyjazną dzieciom, bezstresową metodę nauczania ortografii, tzw. „Kolorową Ortografię” Lesława Furmagi  i  wskazuje na praktyczne zastosowanie komputera w nauczaniu ortografii.

Innowacja organizacyjno - programowa

"Przez zabawę do wiedzy. Zabawy komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej"

napisana przez panią Dorotę Kosacz

Innowacja jest przeznaczona do realizacji na zajęciach komputerowych w klasach I-III w trzyletnim cyklu kształcenia. Zawiera podstawy obsługi prostych programów komputerowych działających w środowisku Windows oraz obsługi Internetu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w Sieci. Treści i sposób ich realizacji jest dostosowany do wieku dzieci, dla których jest przeznaczony. Uczniowie są w sposób systematyczny i przystępny wprowadzani są w tajniki pracy
z komputerem. Zapoznają się z bezpiecznymi stronami internetowymi dostosowanymi do ich wieku. Poznają zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Pani Dorota podczas swoich zajęć wykorzystuje Internet – uczniowie pracują bezpośrednio w sieci korzystając z kursów e-learningowych dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Innowacja programowo-organizacyjna edukacji europejskiej
w edukacji wczesnoszkolnej „Europa da się lubić”

napisana przez panią Katarzynę Tomasik

Głównym celem innowacji edukacji europejskiej jest przygotowanie dzieci do aktywnego życia w Zjednoczonej Europie. Dotyczy ona nie tylko aspektów dydaktycznych, ale również wychowawczych, motywacyjnych i emocjonalnych.

Innowacja zachęca uczniów do podejmowania wielu różnych aktywności. Kształtuje pozytywne postawy, takie jak poszanowanie godności innych, tolerancję i szacunek do odrębności narodowej. Ma przybliżyć dzieciom wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz zachęcić do nauki języków obcych, którymi posługują się mieszkańcy innych krajów europejskich.

Innowacja

"Edukacyjny program reedukacji"

napisana przez panią Jolantę Bolesławską

Jej celem jest doskonalenie umiejętności czytania uczniów w różnych aspektach – technika, proces, czytanie ze zrozumieniem. Stanowi ona zestaw ćwiczeń, pomagających zrealizować założone cele.

Innowacja organizacyjno - metodyczna

"Edukacja regionalna z elementami ekologii"

napisana przez panią Marzenę Albrecht

Edukacja obejmuje trzyletni cykl kształcenia i adresowana jest do uczniów klas I-III. Podstawowe treści nauczania zostały wzbogacone o zagadnienia związane z edukacją regionalną i ekologiczną. Mają one na celu zapoznać uczniów z ich najbliższym otoczeniem, historią miasta w którym żyją, kształtować poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich, przyrodę, region czy państwo i rozwijać u uczniów nawyki ekologiczne. Innowacja opiera się głównie na metodach aktywizujących, opartych na projekcie. Uczniowie uczestniczyć będą w wycieczkach, zajęciach terenowych i lekcjach muzealnych.

Innowacja programowo - metodyczna

"Na tropie ekologii"

napisana przez panią Dorotę Szarską - Kuśmierczyk

Edukację ekologiczną i prozdrowotna należy rozpoczynać od najwcześniejszych lat życia człowieka. Te pierwsze doznania, doświadczenia, eksperymenty, poprzez ich emocjonalne zabarwienie, mogą się stać fundamentem do budowania postaw wobec środowiska.

Edukacja ekologiczna i prozdrowotna nie stanowi odrębnej dyscypliny, musi być włączona do jednolitego ciągłego procesu wychowania i nauczania.

Podstawowym założeniem jest wdrażanie dzieci do zajmowania własnego stanowiska, aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu zagadnień poddanych badaniom oraz organizowanie doświadczeń, których efektem końcowym będzie umiejętność formułowania problemów i wyciągania wniosków.

Linie tematyczne programu:

1.Rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym.

2. Ochrona składników przyrody ożywionej i nieożywionej

3. Działania prozdrowotne i proekologiczne.

 

Program koła teatralnego

"PROMYCZKI""

opracowały panie Dorota Siekiera i Beata Turczyn

Zajęcia przewidziane są dla uczniów klas I - III

i mają na celu rozbudzać u dzieci zainteresowanie teatrem.

Działalność teatrzyku to nie tylko spektakle i uroczystości.

Na spotkaniach dzieci bawią się szczególnie słowem – zapamiętują krótkie rymowanki, wyliczanki, sami układają wiersze, a także śpiewają pląsy, piosenki, odgrywają scenki. Uczniowie poznają arkana teatru, między innymi ludzi, dzięki którym może zaistnieć teatr. Podstawą zajęć są gry, zabawy dramowe, improwizacje. Dzieci tworzą swobodne teksty, którym towarzyszy oprawa plastyczna. Biorą udział w zabawach tematycznych, odgrywając różne role na żywioł. Te proste elementy teatralne dają im możliwość wielostronnego doskonalenia się. Bawią się w perukarza, choreografa, reżysera, charakteryzatora, suflera co sprawia im wiele zadowolenia i radości. Uczą się odczytywania krótkiego tekstu literackiego, bogacą swój język, ćwiczą dykcję i siłę głosu, doskonalą pamięć wzrokową i słuchową, pracują nad ruchem scenicznym. Biorą udział w konkursach recytatorskich. Prezentują ulubione utwory literackie, a następnie dokonują wyboru kierując się swoimi możliwościami i zdolnościami. Pokonują nieśmiałość, wyzbywają się kompleksów, zaspokajają potrzebę uznania i poczucia własnej wartości.

Innowacja programowa

"Edukacja informatyczna dla klas I -III szkoły podstawowej"

napisana przez panią Jolantę Bolesławską

której ogólnym celem nauczania elementów informatyki w klasach początkowych jest wdrażanie uczniów do posługiwania się komputerem poprzez opanowanie umiejętności obsługi programu graficznego Paint i edytorów tekstu Notatnik Word Pad i Word.

Innowacja programowa
"Uczeń bezpieczny w Sieci"
napisana przez panie Jolantę Bolesławską i Beatę Pasikowską

kierowana jest do uczniów klas IV-VI. Innowacja uwzględnia to, co już uczniowie poznali
w klasach młodszych z możliwością poszerzenia i utrwalenia ich wiedzy o nowy element.

Są w niej treści dotyczące Bezpiecznego Internetu, co mamy nadzieję przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu.

 

Innowacja programowo – metodyczna

„Radość i śpiew to my"

napisana przez panią Marię Sosnowską

kierowana jest zarówno do uczniów klas IV – VI jak i do nauczycieli prowadzących zespoły wokalne.

Uwzględniając treści kształcenia nie stanowi ona odrębnego programu, lecz jest jego uzupełnieniem.

Cele ogólne innowacji:

wyposażenie ucznia w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewania i muzyki wokalnej;

opanowania różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych i pozaszkolnych;

rozwijanie wrażliwości muzycznej;

kształtowanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych;

wdrażanie do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystywania wolnego czasu

Treści kształcenia:

nauczanie piosenek jednogłosowych i w łatwych układach dwugłosowych;

śpiewanie kanonów dwu i trzygłosowych;

proste układy ruchowe lub taneczne;

gry i zabawy ze śpiewem

Przewidywane osiągnięcia uczniów.

Po roku działalności zespołu wg innowacji uczeń potrafi:

poprawnie wykonać piosenki opracowywane na zajęciach zespołu (intonacja, dykcja, artykulacja);

swobodnie operować głosem, oddechem;

umie śpiewać w kanonie, dwugłosie;

osiąga zadowolenie z uczestniczenia w zajęciach zespołu poprzez satysfakcję z udanych występów i efektów wspólnej pracy;

promuje szkołę, zespół i siebie w środowisku

 

Innowacja programowo-metodyczna

"Technologia informacyjna w nauczaniu języka angielskiego"

napisana przez panią Anetę Rogalę

Ideą programu jest doskonalenie kompetencji językowych ucznia przy wykorzystaniu komputera jako medium dydaktycznego. Projekt zakłada wykorzystanie łącza internetowego, programu multimedialnego, portali edukacyjnych, stron wydawnictw metodycznych, konta elektronicznego na anglojęzycznym serwerze oraz programu Microsoft Word do nauki języka angielskiego. Wspomaganie przyswajania języka obcego poprzez wykorzystanie komputera na zajęciach to zalecana przez wielu metodyków metoda nauczania. Oferuje poszerzenie oraz uatrakcyjnienie podstawowych treści programowych, pełną interaktywność, obfitość gier i zabaw językowych oraz możliwość pełniejszego przybliżenia uczniom realiów kraju, którego języka się uczą.

Innowacja programowo-metodyczna

 "Kultura krajów anglojęzycznych, jako droga do sukcesu w nauce języka angielskiego."

 napisana przez panią Agnieszkę Szymczak

Innowacja daje uczniom ambitnym i uzdolnionym językowo możliwość szerszej realizacji materiału.
Kurs w całości poświęcony jest zagadnieniom kulturowym dotyczącym krajów  anglojęzycznych i ich mieszkańców. Innowacja wykorzystuje  treści kulturowe do kształtowania umiejętności językowych uczniów. Autorka realizuje w ten sposób  założenia nowej podstawy programowej, która wskazuje na umiejętności  ponadprzedmiotowe kształtowane na lekcjach języka, takie jak: postawa otwartości, tolerancji,  szacunku dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, rozwijanie odpowiedzialności ucznia za  własny proces edukacyjny. Autorka w swojej innowacji odchodzi od tradycyjnych środków  dydaktycznych takich jak tablica i kreda. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach (komputer, rzutnik, Internet, prezentacje multimedialne, filmy) znacznie podniesie ich atrakcyjność dla  ucznia.

 

Innowacja pedagogiczna

 "Ekonomia na wesoło - zajęcia z elementami twórczości i przedsiębiorczości
dla uczniów klas I-III.
"

 napisana przez panie Annę Dzionek i Małgorzatę Grisgraber

 

Nowatorstwo innowacji polega na rozwijaniu aktywnych postaw dzieci – postaw twórczych, otwartych na własne aspiracje oraz potrzeby innych ludzi (kolegów, rodziców, społeczność). Realizacja zajęć ma służyć: budzeniu i rozwijaniu potencjalnych zdolności i umiejętności myślenia twórczego, odkrywaniu własnych możliwości twórczych i rozwijaniu pozytywnej samowiedzy, niwelowaniu skutków działania barier i przeszkód poznawczo – motywacyjnych
w procesie twórczym oraz stymulowaniu życiowej zaradności oraz przedsiębiorczości. 

            Innowacja "Ekonomia na wesoło" wpisuje się w potrzeby rozwojowe dzieci  w I etapie kształcenia. Wykorzystuje naturalne potrzeby dzieci: dążenie do samodzielności, doznanie satysfakcji z poczucia sprawstwa, dążenie do bycia w grupie. Pozwala na ukierunkowanie energii dziecka na działania społecznie użyteczne i rozwój, co jest niezwykle ważne w tej grupie rozwojowej. Stanowi czynnik profilaktyczny, chroniący przed wejściem w zachowania ryzykowne.

Innowacja pedagogiczna

 "Ja, Ty i nasze emocje." - Zajęcia socjoterapii dla uczniów klas IV-VI

napisana przez panie Annę Dzionek i Agnieszkę PoradęUważaj mnie za dobrego, a stanę się lepszy.

 

      Innowacja  zajęć socjoterapeutycznych „Ja, Ty i nasze emocje” powstała na skutek codziennych kontaktów z dziećmi, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z nimi, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą. Rozmów o sprawach takich jak brak wiary we własne siły, poczucie osamotnienia, niskie poczucie własnej wartości. To jak ludzie myślą 

o sobie i co do siebie czują   wpływa na sposób, w jaki traktują własną osobę
i innych ludzi. Samoakceptacja przejawia się w dostrzeganiu własnej niepowtarzalności, lubieniu siebie – mimo słabości, wad. Wyzwala zaufanie i wiarę we własne siły, skłania do wykorzystania indywidualnych możliwości.

 

  Innowacja zajęć socjoterapeutycznych „Ja, Ty i Nasze Emocje” ma pomóc dziecku w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości, stworzyć klimat, w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają i wzmacniają.

Innowacja programowa

„ABC statystyki na lekcjach matematyki”

napisana przez panią Beatę Głębską i panią Marię Żak

Od września 2015 roku klasy IV-VI w naszej szkole realizują program innowacyjny z matematyki. Innowacja łączy matematykę ze statystyką, przygotowuje ucznia do wykorzystania statystyki w dalszej nauce.
Uczniowie gromadzą i zapisują dane, odczytują informacje z diagramów i wykresów, porządkują je, wnioskują, stawiają hipotezy, formułują wnioski. Podczas lekcji dzieci spotykają się z pracownikami Urzędu Statystycznego, uczestniczą w lekcjach i warsztatach prowadzonych przez nich, odwiedzają Urząd Statystyczny, poznają podstawowe pojęcia związane ze statystyką. Dzięki temu nasi uczniowie coraz lepiej i sprawniej wykorzystują do obliczeń procenty, biegle posługują się ułamkami, mają większą wiedzę o otaczającym ich świecie. 
Dzięki innowacyjnemu spojrzeniu na matematykę uczniowie zauważają, że nie jest ona straszna,
a wręcz przeciwnie, może być ciekawa i bardzo przydatna w życiu.

 

Innowacja programowa

"Walka dobra ze złem, czyli w labiryncie wartości"

napisana przez panią Annę Mikuszewską.

  Innowacja  przeznaczona jest do realizacji na lekcjach języka polskiego w kl. IV-VI. Jej główny cel to wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka i wzrost jego samoświadomości.

  Wiedza na temat wartości i wartościowania jest niezwykle ważna, a jej poziom wśród uczniów zdecydowanie niewystarczający. Wiedza ta daje podstawy  do tworzenia własnego systemu wartości w dorosłym życiu. Opracowana innowacja ma służyć nie tylko kształtowaniu postawy empatycznej, opartej na tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, 
ale także rozwijać twórcze myślenie i wspomagać wszechstronny rozwój dziecka. Umiejętność dokonywania świadomych wyborów, zdolność
do obiektywnej oceny siebie i innych, autoanaliza, umiejętność prowadzenia konstruktywnej rozmowy, prezentowanie własnego zdania, a przy tym uważne słuchanie tego, co mają do powiedzenia inni, należą do bardzo pożądanych  kompetencji, które uczniowie mogą wykorzystać również na innych przedmiotach, w życiu szkolnym i pozaszkolnym.

 

Innowacja programowo-metodyczna
 „Z mediami za pan brat”
napisana przez panią Annę Adamus.

Przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VI.

Celem innowacji jest wykształcenie warsztatu dziennikarskiego, wyposażenie uczniów w wiedzę o prasie, radiu, telewizji, Internecie, filmie, ich zadaniach, języku i funkcjach. Młodzi dziennikarze będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Innowacja przewiduje stosowanie nowych rozwiązań technologicznych i wzbogacenie zestawu środków tradycyjnie wykorzystywanych w procesie dydaktycznym o programy multimedialne czy komputerowe. Uczniowie podczas zajęć redagowania gazetki szkolnej Ekspress 173 zostaną zapoznani z programem komputerowym Publisher. Ponadto swoją wiedzę o zawodzie dziennikarza, o mediach będą zdobywały podczas organizowanych wyjść i wycieczek do różnych redakcji dziennikarskich (gazeta, radio, telewizja, kino).

Zegar

Kalendarium

images

(Kliknij aby wyświetlić kalendarz)

Odwiedź nas na:

facebook-logo

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
16 Października 2018
Światowy Dzień Żywienia i Walki z
Głodem
Imieniny obchodzą
Ambroży, Aurelia, Dionizy, Florentyna,
Galla, Gallina, Gaweł, Gerard, Gerarda,
Gerhard, Grzegorz, Radzisław

Do końca roku zostało 77 dni.

Do wakacji zostało

21.06.2019 12:00 248

Gościmy

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.