Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Edukacja patriotyczna

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY 
Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

100 LAT NIEPODLEGŁEJ


CEL GŁÓWNY 
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży jako element przygotowania do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów 100-lecia niepodległości Polski. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka 
i narodu.
Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.
Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
Integracja uczniów całej szkoły.
Upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU 
wrzesień – grudzień 2018r.

Włączyliśmy się w świętowanie tej wyjątkowej rocznicy organizując na terenie szkoły projekt 100 lat Niepodległej, w realizację którego włączyła się cała społeczność szkolna oraz instytucje z nami współpracujące. W ramach projektu zaproponowaliśmy uczniom działania, które miały wyróżniać się kreatywnością, atrakcyjnością i innowacyjnością. Uczniowie naszej szkoły stworzyli 17 postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego (figury – ok. 150 cm) – widzianego oczami dzieci, odzwierciedlającego ich dzisiejszy patriotyzm. Każda z klas VI-VIII przygotowała plakaty informacyjne prezentujące sylwetki i dokonania Ojców Niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego oraz Wojciecha Korfantego. (koordynator Joanna Kozińska) Natomiast klasy I wykonały w różnych technikach symbole narodowe, a uczniowie klas II – III napisali pocztówki patriotyczne i niepodległościowe do swoich kolegów
z zaprzyjaźnionej szkoły w Trojanówce na Ukrainie. Plakaty, prace plastyczne oraz pocztówki zostały wywieszone w formie galerii na szkolnych korytarzach. (koordynator Beata Woźniak, wychowawcy klas). Zespół redakcyjny pod opieką Pani Anny Adamus wydał gazetkę poświęconą Ojcom Niepodległości, opisującą ciekawostki z nimi związane oraz postawy literatów w obliczu utraty niepodległości. 22 października wszyscy uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w zabawie – wielkim teście wiedzy o Polsce, który rozpoczęli jednocześnie o 11.11. (organizator Joanna Kozińska) 9 listopada 2018 roku odbył się w szkole uroczysty apel, podczas którego poświęcono zasadzony przez społeczność szkolną Dąb Niepodległości oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. Pod dębem niepodległości oraz pod tablicą zapłonął ogień niepodległości przywieziony przez uczniów naszej szkoły z Kostiuchnówki na Ukrainie. Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce mamy ten sam Ogień Niepodległości, który zapłonął 11 listopada przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Reprezentacja uczniów przywiozła go z Ukrainy. Co prawda nie jadąc na rowerach jak harcerze, którzy wnoszą ogień na Plac Piłsudskiego, ale....udało się autokarem. (Delegacja w składzie: Pani Dyrektor Bożena Biniek, Katarzyna Komorowska, uczniowie: Władysław Walicki, Jakub Kuster). Uczniowie klas ósmych brali udział w akcji Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych – „Pociągiem do Niepodległości”. W ramach akcji byliśmy na wycieczkach w Tomaszowie Mazowieckim oraz Łowiczu i wzięliśmy udział w grach miejskich. (opiekunowie Joanna Kozińska, Jolanta Żurańska).

Wraz z pocztem sztandarowym pod opieką Pani Alicji Stępień braliśmy udział
w łódzkich obchodach: 18 października 2018 roku członkowie pocztu sztandarowego oraz uczniowie z klas
VII – VIII wzięli udział w uroczystościach z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Łódzkiego Października Legionowego. Reprezentowali naszą szkołę podczas mszy dziękczynnej za ojczyznę, uroczystego przemarszu do Parku Legionów oraz uroczystościach pod pomnikiem Legionisty. 8 listopada 2018 roku poczet sztandarowy wraz z Panią Dyrektor Bożeną Biniek wziął udział w mszy polowej na cmentarzu wojskowym na Dołach w Łodzi. 11 listopada 2018 poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor Bożeną Biniek uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pamiątkowej tablicy z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystość odbywała się przy Urzędzie Miasta Łodzi, obchodom przewodniczyła Prezydent Hanna Zdanowska. Nasz zespół wokalny pod opieką Pani Marii Sosnowskiej wziął udział
w III Ogólnołódzkim Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej, organizowanym w Szkole Podstawowej Nr 204, na którym zajęliśmy II miejsce w kategorii „zespoły”. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Dodatkowo w ramach świętowania wolności naszej ojczyzny do szkoły zaprosiliśmy Poczet rycerski herbu Sobol, który 23 listopada 2018 roku specjalnie dla nas zaprezentował techniki walki rycerzy oraz opowiedział o zwyczajach i polskiej kulturze rycerskiej za czasów króla Władysława Jagiełły. Zamknięciem działań projektowych było spotkanie z Panem Jarosławem Góreckim, opiekunem harcerskiej Izby Pamięci w Kostiuchnówce na Ukrainie. W prelekcji w dniu 13 grudnia 2018 roku brali udział uczniowie klas VII i VIII. Tego samego dnia reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w warsztatach Znani łodzianie biorący udział w Odzyskaniu Niepodległości odbywających się na stadionie klubu piłkarskiego Widzew. Warsztaty połączono ze zwiedzaniem obiektu (organizator Krzysztof Marciniak). Na terenie szkoły odbyły się liczne konkursy historyczne, literackie, plastyczne i informatyczne poświęcone tematyce niepodległościowej.
1.Konkursy literackie: - Esej – Na czym polega współczesny patriotyzm – Jolanta Żurańska - Wiersz  -  Moja ojczyzna  – Anna Adamus, Anna Mikuszewska, Małgorzata Krzak 
2.Konkursy historyczne: - Ojcowie niepodległości – Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski – Małgorzata Dawidowicz - Wielki test wiedzy o Polsce – Joanna Kozińska 
3.Konkursy plastyczne: - Plakat z okazji niepodległości  – Łukasz Handzel, Maria Oleszkiewicz - Świetlicowy międzyszkolny konkurs plastyczny Orzeł biały na znakach narodowych na przestrzeni wieków - Łukasz Handzel, Maria Oleszkiewicz, Katarzyna Stelmaszczyk, E. Skowrońska, Marzanna Kowalska, 
4. Konkurs informatyczny: - grafika komputerowa W drodze po niepodległość – Jolanta Bolesławska, Dorota Kosacz, Beata Pasikowska            
  Podsumowanie działań projektowych, zaprezentowanie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbyło się na apelu 4 grudnia 2018 roku.

 Od 2012 roku należymy do  Sieci Szkół Promujących Zdrowie          

 Jako Szkoła Promująca Zdrowie podejmujemy działania mające na celu uświadamianie naszej społeczności szkolnej co jest ważne dla naszego zdrowia i jak o nie dbać. Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. W szkole promującej zdrowy styl życia: zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej współpracy, gdzie podstawowym celem działań jest:

 • fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej, 
 •  promowanie wśród społeczności szkolnej zdrowego stylu życia: właściwego odżywiania i aktywności fizycznej, 
 •  stwarzanie odpowiednich warunków (fizycznych, psychicznych i społecznych) sprzyjających ochronie i pomnażaniu zdrowia oraz dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej,
 • umożliwienie aktywnego uczestnictwa całej społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia, 
 •  tworzenie atmosfery sprzyjającej dobrej kondycji fizycznej, psychicznej, emocjonalnej zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły, 
 •  promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym,

Realizacja celów programu odbywa się w naszej szkole poprzez organizowanie działań na rzecz zdrowia w poszczególnych obszarach: 
 1) Zdrowe odżywianie.    
2) Aktywność fizyczna.    
3) Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.   
4) Stwarzanie odpowiedniego klimatu społecznego w szkole.   
5) Profilaktyka zdrowia fizycznego.   
6) Współpraca z osobami oraz instytucjami wspomagającymi program.    
7) Kształcenie w zakresie promocji zdrowia, dzielenie się dobrymi praktykami.


 • Cele podejmowanych działań:
 • Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju.
 • Współpraca szkoły z rodziną i personelem medycznym (lekarzem, higienistką, stomatologiem).
 • Uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Kształtowanie w szkole środowiska wspierającego edukację zdrowotną.
 • Zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu.
 • Dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania używek.
 • Budowanie zdrowego środowiska fizycznego w szkole.
 • Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu i duchowemu.
 • Rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska.
 • Dostrzeganie przez młodego człowieka potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów.
 • Kształtowanie przekonania, ze szkoła to miejsce pracy, w którym należy dbać o dobre relacje i samopoczucie wszystkich jej członków.
 • Podstawowe zadania:
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Tworzenie nawyków prozdrowotnych.
 • Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami. Nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie
 • Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, stacja Sanepid, Szpital Rejonowy, Przychodnie)
 • Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej
 • Dbałość o środowisko fizyczne szkoły

Niska świadomość społeczna w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki prozdrowotnej powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie na budowę podstaw w tym zakresie w szkole. Sytuacja ta uzasadnia oczekiwanie wobec placówek oświatowych, aby poza zadaniami dydaktycznymi zajmowały się również kształceniem młodzieży w zakresie dbałości własne zdrowie oraz tworzyły środowisko wspierające zdrowie. Dobrze realizowana edukacja zdrowotna to szansa na przyszłe społeczeństwo, które będzie umiało i chciało dbać o zdrowie swoje i innych ludzi oraz dbać o środowisko, w którym żyje.