Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Innowacje


W szkole są nauczyciele, którzy opracowali programy autorskie i innowacje pedagogiczne, 
aby urozmaicić zajęcia uczniom naszej szkoły. 

Innowacja organizacyjno-programowa "Moje spotkanie z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej" opracowały panie Beata Pasikowska i Katarzyna Tomasik dla uczniów klas I - III.
             Napisana innowacja jest przeznaczona do realizacji w klasach I – III szkoły podstawowej w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Wprowadza elementy edukacji informatycznej na pierwszym etapie kształcenia wskazując sposoby wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego do wprowadzenia, poszerzenia i utrwalenia wiedzy i umiejętności uczniów na wymienionym etapie kształcenia. Innowacja jest dodatkowo wzbogacona o treści związane z profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera oraz o nowatorska, przyjazna dzieciom, bezstresowa metodę nauczania ortografii, tzw. „Kolorowa Ortografie” Lesława Furmagi  i  wskazuje na praktyczne zastosowanie komputera w nauczaniu ortografii. Innowacja organizacyjno - programowa "Przez zabawę do wiedzy. Zabawy komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej" napisana przez panią Dorotę Kosacz Innowacja jest przeznaczona do realizacji na zajęciach komputerowych w klasach I-III w trzyletnim cyklu kształcenia. Zawiera podstawy obsługi prostych programów komputerowych działających w środowisku Windows oraz obsługi Internetu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w Sieci. Treści i sposób ich realizacji jest dostosowany do wieku dzieci, dla których jest przeznaczony. Uczniowie są w sposób systematyczny i przystępny wprowadzani są w tajniki pracy z komputerem. Zapoznają się z bezpiecznymi stronami internetowymi dostosowanymi do ich wieku. Poznają zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Pani Dorota podczas swoich zajęć wykorzystuje Internet – uczniowie pracują bezpośrednio w sieci korzystając z kursów e-learningowych dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.     

Innowacja programowo-organizacyjna edukacji europejskiej w edukacji wczesnoszkolnej „Europa da się lubić” napisana przez panią Katarzynę Tomasik 
            Głównym celem innowacji edukacji europejskiej jest przygotowanie dzieci do aktywnego życia w Zjednoczonej Europie. Dotyczy ona nie tylko aspektów dydaktycznych, ale również wychowawczych, motywacyjnych i emocjonalnych. Innowacja zachęca uczniów do podejmowania wielu różnych aktywności. Kształtuje pozytywne postawy, takie jak poszanowanie godności innych, tolerancje i szacunek do odrębności narodowej. Ma przybliżyć dzieciom wiedze na temat Unii Europejskiej oraz zachęcić do nauki jeżyków obcych, którymi posługują się mieszkańcy innych krajów europejskich. Innowacja "Edukacyjny program reedukacji" napisana przez panią Jolantę Bolesławską Jej celem jest doskonalenie umiejętności czytania uczniów w różnych aspektach – technika, proces, czytanie ze zrozumieniem. Stanowi ona zestaw ćwiczeń, pomagających zrealizować założone cele.   Innowacja organizacyjno - metodyczna "Edukacja regionalna z elementami ekologii" napisana przez panią Marzenę Albrecht Edukacja obejmuje trzyletni cykl kształcenia i adresowana jest do uczniów klas I-III. Podstawowe treści nauczania zostały wzbogacone o zagadnienia związane z edukacja regionalna i ekologiczna. Maja one na celu zapoznać uczniów z ich najbliższym otoczeniem, historia miasta w którym żyją, kształtować poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich, przyrodę, region czy państwo i rozwijać u uczniów nawyki ekologiczne. Innowacja opiera się głównie na metodach aktywizujących, opartych na projekcie. Uczniowie uczestniczyć będą w wycieczkach, zajęciach terenowych i lekcjach muzealnych.

Innowacja programowo - metodyczna "Na tropie ekologii" napisana przez panią Dorotę Szarską - Kuśmierczyk 
           Edukacje ekologiczna i prozdrowotna należy rozpoczynać od najwcześniejszych lat życia człowieka. Te pierwsze doznania, doświadczenia, eksperymenty, poprzez ich emocjonalne zabarwienie, mogą się stać fundamentem do budowania postaw wobec środowiska. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna nie stanowi odrębnej dyscypliny, musi być włączona do jednolitego ciągłego procesu wychowania i nauczania. Podstawowym założeniem jest wdrażanie dzieci do zajmowania własnego stanowiska, aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu zagadnień poddanych badaniom oraz organizowanie doświadczeń, których efektem końcowym będzie umiejętność formułowania problemów i wyciągania wniosków. Linie tematyczne programu: 
1.Rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym. 
2. Ochrona składników przyrody ożywionej i nieożywionej 
3. Działania prozdrowotne i proekologiczne.

Innowacja programowa "Edukacja informatyczna dla klas I -III szkoły podstawowej" napisana przez panią Jolantę Bolesławską 
         której ogólnym celem nauczania elementów informatyki w klasach początkowych jest wdrażanie uczniów do posługiwania się komputerem poprzez opanowanie umiejętności obsługi programu graficznego Paint i edytorów tekstu Notatnik Word Pad i Word.   

  Innowacja programowa "Uczeń bezpieczny w Sieci" napisana przez panie Jolantę Bolesławską i Beatę Pasikowską 
           kierowana jest do uczniów klas IV-VI. Innowacja uwzględnia to, co już uczniowie poznali w klasach młodszych z możliwością poszerzenia i utrwalenia ich wiedzy o nowy element. Są w niej treści dotyczące Bezpiecznego Internetu, co mamy nadzieje przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu. 

Innowacja programowo – metodyczna „Radość i śpiew to my" napisana przez panią Marie Sosnowska                    kierowana jest zarówno do uczniów klas IV – VI jak i do nauczycieli prowadzących zespoły wokalne. Uwzględniając treści kształcenia nie stanowi ona odrębnego programu, lecz jest jego uzupełnieniem. 
Cele ogólne innowacji: wyposażenie ucznia w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewania i muzyki wokalnej;
opanowania różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych i pozaszkolnych;
rozwijanie wrażliwości muzycznej;
kształtowanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych;
wdrażanie do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystywania wolnego czasu.

Innowacja pedagogiczna „Ekonomia na wesoło” zajęcia z elementami twórczości i  przedsiębiorczości   dla uczniów klas I –III   Autorkami innowacji są Anna Dzionek i Małgorzata Grisgraber             
            Nowatorstwo innowacji polega na rozwijaniu aktywnych postaw dzieci – postaw twórczych, otwartych na własne aspiracje oraz potrzeby innych ludzi (kolegów, rodziców, społeczność). Realizacja zajęć ma służyć: budzeniu i rozwijaniu potencjalnych zdolności i umiejętności myślenia twórczego, odkrywaniu własnych możliwości twórczych i rozwijaniu pozytywnej samowiedzy, niwelowaniu skutków działania barier i przeszkód poznawczo – motywacyjnych w procesie twórczym oraz stymulowaniu życiowej zaradności oraz przedsiębiorczości.              
          Innowacja "Ekonomia na wesoło" wpisuje się w potrzeby rozwojowe dzieci  w I etapie kształcenia. Wykorzystuje naturalne potrzeby dzieci: dążenie do samodzielności, doznanie satysfakcji z poczucia sprawstwa, dążenie do bycia w grupie. Pozwala na ukierunkowanie energii dziecka na działania społecznie użyteczne i rozwój, co jest niezwykle ważne w tej grupie rozwojowej. Stanowi czynnik profilaktyczny, chroniący przed wejściem w zachowania ryzykowne.   

Innowacja programowo-metodyczna „Z mediami za pan brat” przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII. Autorką jest pani Anna Adamus. 
          Celem innowacji jest wykształcenie warsztatu dziennikarskiego, wyposażenie uczniów w wiedzę o prasie, radiu, telewizji, Internecie, filmie, ich zadaniach, języku i funkcjach. Młodzi dziennikarze będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Innowacja przewiduje stosowanie nowych rozwiązań technologicznych i wzbogacenie zestawu środków tradycyjnie wykorzystywanych w procesie dydaktycznym o programy multimedialne czy komputerowe. Uczniowie podczas zajęć redagowania gazetki szkolnej Express 173 zostaną zapoznani z programem komputerowym Publisher. Ponadto swoją wiedzę o zawodzie dziennikarza, o mediach będą zdobywały podczas organizowanych wyjść
i wycieczek do różnych redakcji dziennikarskich (gazeta, radio, telewizja, kino). 

Innowacja pedagogiczna Ja Ty i nasze emocje. Zajęcia socjoterapii dla uczniów klas IV – VI.   
Autorkami innowacji są Anna Dzionek i Agnieszka Porada.     
   
           Innowacja  zajęć socjoterapeutycznych „Ja, Ty i Nasze Emocje” powstała na skutek codziennych kontaktów z dziećmi, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z nimi, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą. Rozmów o sprawach takich jak brak wiary we własne siły, poczucie osamotnienia, niskie poczucie własnej wartości .To jak ludzie myślą o sobie i co do siebie czują   wpływa na sposób, w jaki traktują własną osobę
i innych ludzi. Samoakceptacja przejawia się w dostrzeganiu własnej niepowtarzalności, lubieniu siebie – mimo słabości, wad. Wyzwala zaufanie i wiarę we własne siły, skłania do wykorzystania indywidualnych możliwości.            
             Innowacja zajęć socjoterapeutycznych „Ja, Ty i Nasze Emocje” ma pomóc dziecku w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości, stworzyć klimat, w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają i wzmacniają.             
            Zasadniczym celem organizacji zajęć socjoterapeutycznych w ramach innowacji jest stworzenie dzieciom przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi i realizacji własnych zainteresowań, wyrównywanie zaburzeń emocjonalnych oraz uzyskanie poprawy w sferze przystosowania społecznego (ograniczenie postaw zaburzonego zachowania). Podczas prowadzenia zajęć uwzględnia się m.in.: gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, zajęcia plastyczne, teatrzyk dziecięcy, rysunek psychologiczny, zabawy w plenerze, wycieczki, festyny  i      inne. Realizacja zajęć ma służyć: budzeniu i rozwijaniu potencjalnych zdolności i umiejętności myślenia twórczego, odkrywaniu własnych możliwości twórczych i rozwijaniu pozytywnej samowiedzy, niwelowaniu skutków działania barier i przeszkód poznawczych.

Innowacja programowo-metodyczna "Technologia informacyjna w nauczaniu języka angielskiego" napisana przez panią Anetę Rogalę. 
            Idea programu jest doskonalenie kompetencji językowych ucznia przy wykorzystaniu komputera jako medium dydaktycznego. Projekt zakłada wykorzystanie łącza internetowego, programu multimedialnego, portali edukacyjnych, stron wydawnictw metodycznych, konta elektronicznego na anglojęzycznym serwerze oraz programu Microsoft Word do nauki języka angielskiego. Wspomaganie przyswajania języka obcego poprzez wykorzystanie komputera na zajęciach to zalecana przez wielu metodyków metoda nauczania. Oferuje poszerzenie oraz uatrakcyjnienie podstawowych treści programowych, pełna interaktywność, obfitość gier i zabaw językowych oraz możliwość pełniejszego przybliżenia uczniom realiów kraju, którego języka się uczą. 

Innowacja programowo-metodyczna "Kultura krajów anglojęzycznych, jako droga do sukcesu w nauce języka angielskiego." napisana przez panią Agnieszkę Szymczak 
              Innowacja daje uczniom ambitnym i uzdolnionym językowo możliwość szerszej realizacji materiału.
Kurs w całości poświęcony jest zagadnieniom kulturowym dotyczącym krajów  anglojęzycznych i ich mieszkańców. Innowacja wykorzystuje  treści kulturowe do kształtowania umiejętności językowych uczniów. Autorka realizuje w ten sposób  założenia nowej podstawy programowej, która wskazuje na umiejętności  ponadprzedmiotowe kształtowane na lekcjach języka, takie jak: postawa otwartości, tolerancji,  szacunku dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, rozwijanie odpowiedzialności ucznia za  własny proces edukacyjny. Autorka w swojej innowacji odchodzi od tradycyjnych środków  dydaktycznych takich jak tablica i kreda. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach (komputer, rzutnik, Internet, prezentacje multimedialne, filmy) znacznie podniesie ich atrakcyjność dla  ucznia.

Innowacja ABC statystyki na lekcjach matematyki. Napisana przez nauczycielki matematyki: Beatę Głębską i Marię Żak.
Jest to kontynuacja programu, który realizowany był w latach 2015/18.
        Obecna innowacja została opracowana dla uczniów klas IV – VIII na podstawie programu nauczania matematyki „Matematyka z plusem” i jest realizowana przez Beatę Głębską
         Rozszerza ona zakres wiedzy zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego matematyki  o treści, dotyczące związków między matematyką i statystyką.Program zakłada współpracę z Urzędem Statystycznym w Łodzi.Głównymi założeniami innowacji są: integracja statystyki z matematyką, oraz przygotowanie ucznia do wykorzystywania matematyki i statystyki w dalszej nauce.Celem ogólnym innowacji  jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.Dodatkowe lekcje statystyki , przewidziane w programie, są okazją do wyćwiczenia wielu "poza-statystycznych" matematycznych umiejętności, pozwalają na wykonanie dużej ilości różnych rachunków, obliczeń procentowych, na ćwiczenie algorytmów, przeliczanie jednostek, kreślenie figur, obliczanie rozwartości kątów itp. Zaangażowanie dzieci przy takiej realizacji statystyki jest bardzo duże, a efektem tych działań jest nie tylko większa wiedza ucznia o otaczającym świecie, ale także inne podejście do rozwiązywania problemów.