Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Nabór


Hotelowa (cała), 
płk. Jana Kilińskiego (54-106, 51-111), 
pl. Komuny Paryskiej, (cały),  
al. Tadeusza Kościuszki, (38-64, 45-65), 
ojca Stefana Miecznikowskiego, (cała), 
Stanisława Moniuszki (cała),  
prez. Gabriela Narutowicza (1-37), 
Nawrot (2-52, 1-51), 
Piotrkowska (100-124, 97-127), 
ojca Tomasza Rostworowskiego (cała), 
Barbary Sass-Zdort (cała), 
Henryka Sienkiewicza (2-50, 1-67),  
Składowa (1-9, 2-10), 
gen. Romualda Traugutta, (cała),  
Juliana Tuwima (1-29 i 2-58).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2019 roku
harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/VIII_373-1-zarzadzenie_PML_dot_harmonogramu_naboru.pdf

Drzwi otwarte w naszej szkole 

Zasady rekrutacji     
Zapisy do klasy pierwszej odbywają się zgodnie z corocznie publikowanym Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru. Rodzice chcący, aby Ich dziecko uczyło się w naszej szkole proszeni są o składanie podań w sekretariacie szkoły. 
1.Zgodnie z ustawą, wszyscy uczniowie z rejonu szkoły są przyjmowani obligatoryjnie. 
2. ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ PŁYWACKIEJ
następuje poprzez przyniesienie do sekretariatu szkoły podania. Zostaje wówczas wyznaczony dzień oceny sprawności ogólnej (jeden z podanych poniżej)  w sali gimnastycznej na który dziecko przynosi strój sportowy.
Godzina …w dniach:
……
Sprawdzian w sali gimnastycznej przeprowadzony jest według testu sprawności Denisiuka dla 6-latków. Jest to ocena próby wytrzymałości, gibkości, szybkości i siły.
Następnie dzieci, które pomyślnie  przejdą sprawdzian spotkają się na grach i zabawach w wodzie …..   
Umiejętność pływania nie jest konieczna.
Należy zgłosić się 15 minut wcześniej. Przed sprawdzianem pływalności wykonywany jest pomiar wzrostu dziecka.
Na pływalnię dziecko przynosi ze sobą kostium do pływania, klapki, czepek z wypisanym imieniem. 
3. Do szkoły można przyjąć dzieci spoza rejonu w miarę możliwości.    
4. Przyjęcie dziecka spoza obwodu zamieszkania wymaga: - pisemnej deklaracji (podania) obojga rodziców, - potwierdzenia ukończenia przygotowania przedszkolnego – dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej, - dostarczenia odpisu arkusza ocen oraz świadectwa ukończonej klasy – dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej - powiadomienia szkoły rejonowej dla obwodu zamieszkania dziecka 
5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo chodzi do naszej szkoły, dzieci absolwentów szkoły. 
6. O przyjęciu dziecka do szkoły decydują również ważne czynniki rodzinne opisane w podaniu. 
7. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 lat życia do 13, nie później jednak niż do 18 roku życia. 
8. Na wniosek rodziców, decyzją Dyrektora Szkoły, jeżeli dziecko nie ukończyło przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.